Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

 

Hallintojohtaja
Henkilöstö :
§ 1 Palkallisen vapaan myöntäminen henkilöstöohjeen mukaisesti tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumiseksi, 18.06.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 7 Työkokemuslisän myöntäminen 14.06.2021

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 27 Erämaalentoliikenne 2021-2022, 25.06.2021
§ 28 Järjestelmä tiedonhallintamallin rakentamiseen ja tiedonhallintalain toteuttamiseen, 05.07.2021
§ 30 Ojan täyttö Arctic Race of Norway kilpailua varten, 26.07.2021
Henkilöstö :
§ 20 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen / Vastaava ohjaaja  18.06.2021
§ 21 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen / Ryhmäavustaja  18.06.2021
§ 22 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen / Ryhmäavustaja  18.06.2021
§ 23 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen / Johtava sosiaalityöntekijä   18.06.2021
§ 24 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden vaalityökorvaus, 18.06.2021
§ 25 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen / Vanhustenhuollon palvelupäällikkö  21.06.2021
§ 26 Tehtävien vaativuudenarviointitulosten vahvistaminen / Henkilöstö, 21.06.2021
§ 31 Hallintojohtajan viransijaisuuden täyttäminen, 28.07.2021
Muu päätös:
§ 29 Tontin myynti, Kilpisjärven kortteli 41, rakennuspaikka 3, 07.07.2021

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Leena Palojärvi esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan kunnanjohtajan päätökseen 28.7.2021 § 31 ja käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan. Taru Mäkitalo kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä. Tässä vaiheessa vs. hallintojohtaja totesi itsensä esteelliseksi eikä hän ollut läsnä Leena Palojärven tekemän esityksen asian käsittelyn eikä päätöksenteon osalta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja.

Julistettuaan keskustelun tämän asian osalta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää esitystä, äänestävät "EI". Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "EI"-ääntä ja 1 "JAA"-ääni, joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Eriävä mielipide

  • Jaakko Alamattila jätti suullisesti eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan siltä osin, kuin se koski Leena Palojärven tekemää muutosesitystä ja kunnanhallituksen päätöstä tältä osin..

Esteellisyys

  • Esko Rautiainen

Äänestystulokset

  • Jaa 1 kpl 17%

    Jaakko Alamattila

  • Ei 5 kpl 83%

    Leena Palojärvi, Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen, Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi