Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kunnan asukasluvun ollessa kunnallisvaalivuonna 2000 tai vähemmän, valitaan jäseniä yhtymävaltuustoon 1 tai 2001 – 8000, valitaan jäseniä 2. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Järjestämisvastuu palveluista siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta eli sairaanhoitopiirin kuntayhtymät ja muut sote-palveluista vastaavat kuntyhtymät jatkavat toimintaansa vuoden 2022 loppuun, jolloin ne siirtyvät osaksi hyvinvointialueita. Tällöin päättyy yhtymävaltuuston toimikausi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.