Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Lapin jätehuolto kuntayhtymä 6 §:n mukaan kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää edustajan ja varaedustajan Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.