Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 LISÄPYKÄLÄ: Lausunto saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä (lisäpykälä)

ENODno-2021-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan tehtävänä on ollut valmistella tarpeelliset muutokset saamelaiskäräjistä annettuun lakiin. Toimikunnan työn perustana ovat asettamispäätöksen mukaisesti olleet perusoikeudet ja muut perustuslain asettamat velvoitteet, Suomea sitovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus sekä muu oikeuden ja kansainvälisen oikeuden kehitys sekä viimeaikaiset ratkaisut. YK:n ihmisoikeuskomitean 1.2.2019 julkaisemat ratkaisut saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksymistä koskevissa valitusasioissa ovat tällaisia viimeaikaisia ratkaisuja. Asettamispäätöksen mukaisesti toimikunnan työssä on myös otettu huomioon parafoitu Pohjoismainen saamelaissopimus sekä itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus (ILO 169 –sopimus). Toimikunta asetettiin ajalle 1.12.2020-15.5.2021

Toimikunta on laatinut ehdotuksen saamelaiskäräjälain kokonaisuudistukseksi. Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietintö on julkaistu 11.5.2021 oikeusministeriön verkkosivuilla. Lausunto tulee antaa 6.8.2021 mennessä.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun ja päättää, että kunnanhallituksen puheenjohtajisto valmistelee kunnan lausunnon ja antaa sille valtuudet lähettää lausunto 6.8.2021 mennessä.

Päätös

Enontekiön kunta pyytää lausunnon antamiseen jatkoaikaa 3 kk. Kunnanjohtaja selvittää voivatko saamelaisalueen kunnat antaa yhteislausunnon ja valmistelee Enontekiön kunnan osuuden kunnanhallituksen päätettäväksi.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus piti tauon klo 18.58 alkaen. Tauon päätyttyä klo 19.09 puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkavan samalla kokoonpanolla.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
Enontekiön kunta pyytää lausunnon antamiseen jatkoaikaa 3 kk. Kunnanjohtaja selvittää voivatko saamelaisalueen kunnat antaa yhteislausunnon ja valmistelee Enontekiön kunnan osuuden kunnanhallituksen päätettäväksi.

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Oikeusministeriö pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa 6.8.2021 mennessä saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä. Enontekiön kunta on pyynnöstä saanut jatkoaikaa lausunnon antamiselle 17.8.2021 saakka.

Säännöstä viranomaisten neuvotteluvelvoitteesta ehdotetaan uudistettavaksi yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteeksi.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä.

Oikeusministeriö pyytää Enontekiön kunnalta lausuntoa 6.8.2021 mennessä saamelaiskäräjälain muutosta valmistellun toimikunnan mietinnöstä. Enontekiön kunta on pyynnöstä saanut jatkoaikaa lausunnon antamiselle 17.8.2021 saakka.

Säännöstä viranomaisten neuvotteluvelvoitteesta ehdotetaan uudistettavaksi yhteistoiminta- ja neuvotteluvelvoitteeksi.

Enontekiön kunta ei pidä hyväksyttävänä nykyisen lain 9 § muutoksia neuvotteluvelvoitteen osalta eikä lakiesitystä koskien pykälää 9 § a, joka on osaltaan erittäin väljästi kirjoitettu esitys. Enontekiön kunta pitää nykyisessä laissa määriteltyjä neuvotteluvelvoitteita riittävinä. Lain muutos mietinnön mukaisesti johtaisi erittäin todennäköisesti kunnallisen itsehallinnon kanssa ristiriidassa olevan veto-oikeuden muodostumiseen maankäyttöön ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Enontekiön kunta haluaa korostaa, että saamelaiskäräjälain muutoksessa ei tule pyrkiä luomaan lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka olisivat ristiriidassa maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvän kunnallisen itsehallinnon sekä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa. Neuvotteluvelvoitteen laajennus ja de facto veto-oikeuden muodostuminen maankäytön suunnitteluun sekä maa- ja vesialueiden käyttöön esitetyn mietinnön mukaisesti asettaisi saamelaisalueen kunnat eriarvoiseen asemaan maankäytön suunnittelussa verrattuna muihin kuntiin ja rapauttaisi kunnallista itsehallintoa. Enontekiön kunta pitää tärkeänä, että maankäytön suunnittelu ja ohjaus säilyvät edelleen kunnallisen demokraattisen ohjauksen piirissä, eikä hyväksy toimikunnan mietinnössä esitettyä muutosta neuvotteluvelvoitteeseen saamelaiskäräjälain pykälään 9 § eikä pykälän 9 § kohta a mukaista kirjausta, jolla heikennettäisiin tosiasiallisesti viranomaisten toimivaltaa koskien maa- ja vesialueiden käyttöä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.