Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 23.6.2021 ja 30.6.2021 ja käsitellyt seuraavat asiat:

23.6.2021

§ 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 25 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 26 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 27 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen, Skierrikuja; esitys kaavan hyväksymisestä 
§ 28 Yli-Kyrön ranta-asemakaavan muutos: Huippuwuori; esitys kaavan hyväksymisestä 
§ 29 Kilpisjärven tonttien hinnat 
§ 30 Kehitysjohtajan viran täyttäminen

30.6.2021

§ 37 Kehitysjohtajan viran täyttäminen (valtuusto jatkokokous)
§ 38 Talousarvion 2021 muuttaminen/ Kehittäminen ja elinvoima toimialan lisämääräraha (valtuusto jatkokokous)
§ 39 Arviointikertomus 2020 (valtuusto jatkokokous) 
§ 40 Vuoden 2020 tilinpäätös (valtuusto jatkokokous) 
§ 41 Talousarvioraami 2022 (valtuusto jatkokokous) 
§ 42 Ilmoitusasiat
§ 43 Valtuustoaloitteet

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston em. päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.