Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.

Kunnan hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä 7 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä syystä kokouskutsu voidaan lähettää 4 päivää ennen valtuuston kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 89 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

Hallintosäännön 90 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Hallintosäännön 91 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Hallintosäännön 92 §:n mukaan jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöt voivat halutessaan ottaa kunnan maksaman sähköpostiosoitteen, jota käytetään luottamustoimen hoitamisessa. Tämä edellyttää, että kokousasiakirjat toimitetaan ao. luottamushenkilöille vain sähköisesti tai ne on luettavissa siihen tarkoitukseen varatussa tilassa. Kunnanvaltuuston ja –hallituksen varsinaisille jäsenille osoitetaan kokouksiin osallistumista varten tietokone. Kunnan hankkiman tietokoneen vastaanottaminen edellyttää, että kokousasiakirjat toimitetaan luottamushenkilöille vain sähköisesti tai ne on luettavissa siihen tarkoitukseen varatussa tilassa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

  • kunnanvaltuuston kokoukset kutsutaan tarvittaessa koolle kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti,
  • kunnanvaltuuston kokouskutsu julkaistaan hallintosäännön 88 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla ja
  • kunnanvaltuuston kokousasiakirjat lähetetään hallintosäännön ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti valtuutetuille ja valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.