Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee:

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;

2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;

3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;

4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;

5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;

6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;

7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

Kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 73 §:ssä.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee seitsemän jäsentä kunnanhallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.