Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2021 kutsuntoihin

ENODno-2021-220

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Lapin aluetoimiston alueella vuonna 2021 siten että Enontekiöllä toimeenpannaan kutsunnat 31.8.2021.

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto pyytää kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaa tuomaan tervehdyksen (kesto noin 3-5 min) oman kuntansa kutsunnanalaisille. Samoin pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22§:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimetessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä. Hyvä olisi, jos kunta pystyy asettamaan kutsuntalautakuntaan edustajiksi sosiaali-, nuoriso- tai terveysalan ammattilaisia, jotka tuntevat oman alueensa mahdolliset ongelma- ja riskitapaukset jo ennalta.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää valita kutsuntoihin kunnan edustajan ja hänelle riittävän määrän varamiehiä. 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi edustajakseen kutsuntalautakuntaan edustajakseen johtavan sosiaalityöntekijän ja hänen estyneenä ollessa kunnanjohtajalla on oikeus nimetä joku toinen sosiaalitoimen viranhaltija. Kunnan tervehdyksen esittää Janne Näkkäläjärvi ja hänen estyneenä ollessa Elli-Maria Kultima.

Tiedoksi

Jääkäriprikaatin Lapin aluetoimisto, nimetyt

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.