Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Kunnan edustajien nimeäminen Revontuli-opiston jaostoon

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kittilän kunnan (isäntäkunta) hallintosäännön 2 §:n 7 mom mukaan Kittilän kunnassa on vapaan sivistystyön lautakunnan jaosto (Revontuli-Opisto).
Em. hallintosäännön 2 §:n 8 mom mukaan kukin sopimuskunta nimeää kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien välisen kansalaisopistojen yhdistämissopimuksen 3 §:n 2 mom mukaan toimielin valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatetta noudattaen.

Lain 609/1986, 4 a §:n muutettu 29.6.2021/657 muutettu kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää toimikaudekseen Revontuli-opiston jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.