Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Enontekiön kunnan matkailumarkkinoinnin uusi brändi

ENODno-2021-277

Valmistelija

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Enontekiön matkailumarkkinoinnin TosiLappi –brändi on ollut käytössä kymmenisen vuotta ja sen uudistaminen tämän päivän toimintaympäristöön soveltuvaksi on tarpeen. Uudistustyö tehdään matkailun kehittämishakkeen kautta, asiantuntijana työtä toteuttaa viestintä ja markkinointitoimisto Kota Collective.

Uudistustyön pohjana on käytetty alueen identiteettiä ja vahvuuksia kartoittavia aiemmin kerättyjä aineistoja, sekä alueella matkailleille suomalaisille suunnattua avointa verkkokyselyä huhtikuussa 2021 (29.3.-11.4.). Kyselyyn saivat vastata kaikki Enontekiön alueesta kiinnostuneet, myös paikkakunnan asukkaat ja yrittäjät.

Brändin uudistustyön tavoitteet määriteltiin aloituskokouksessa 3.3.2021. Brändityöryhmään nimettiin TosiLappi-matkailumarkkinointityöryhmän hyväksyminä Pasi Ikonen, Jari Virtanen, Taru Mäkitalo, Jari Rantapelkonen, Heli Nurmi ja Kaisa Kasemets.

Brändiä on kehitetty ja työstetty kaikille avoimissa työpajoissa 20.4. ja 8.6.2021. Uutta brändiä on testattu myös kansainvälisillä matkanjärjestäjillä, joilta pyydettiin palautetta heinäkuun 2021 loppuun mennessä (31.7.2021).

Matkailumarkkinoinnin verkkosivujen uudistustyö etenee, kun brändi on hyväksytty ja se voidaan ottaa käyttöön. Uudet matkailumarkkinoinnin verkkosivut tulevat käyttöön joulukuussa 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy matkailumarkkinoinnin uuden brändin.

Kokouksessa tarkennettu esittelijän päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy matkailumarkkinoinnin uuden brändin. Matkailumarkkinoinnin jatkotyöstämisessä otetaan huomioon kunnanhallituksen kokouksessa antama evästys.

Päätös

Asiantuntijana kuultiin matkailuhankkeen hanketyöntekijä Kaisa Kasemetsiä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän tarkennetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

kehitysjohtaja, viestijä, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.