Kunnanhallitus, kokous 16.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n valtuuskuntaan

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n sääntöjen 5 § kuuluu:

”Valtuuskunta

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja valtuutettujen muodostama valtuuskunta.

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään kuusitoista ja enintään kaksikymmentäneljä jäsentä.  Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varamies.

Valtuutetut valitaan jäsenyhteisöjen asettamista ehdokkaista. Kukin jäsen asettaa ehdolle vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhdistystä perustettaessa valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2001 pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa.  Sen jälkeen valtuuskunnan jäsenet valitaan nelivuotiskaudeksi, jolloin toimikausi alkaa edellisten valtuuskunnan jäsenten toimikauden päättyessä ja päättyy sen jälkeen pidettävän yhdistyksen vuosikokouksen alkaessa.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Näiden toimikausi alkaa siinä kokouksessa, jossa heidät valitaan ja päättyy sitä ensiksi seuraavan valtuuskunnan kevätkokouksen alkaessa.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se asettaa ehdolle Tunturi-Lapin Kehitys Ry:n valtuuskuntaan nelivuotiskaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.