Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vastaavan sairaanhoitajan viran perustaminen

ENODno-2021-479

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 24.11.2021 ottaa käsiteltäväkseen Luppokodin vastaavan sairaanhoitajan tarpeen. Luppokodilla ei ole nimetty kumpaakaan sairaanhoitajaa vastaavan hoitajan tehtävään. Asian valmistelu annettiin vanhustenhuollon palvelupäällikön, henkilöstöjohtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän yhteistyönä tehtäväksi.

Luppokodilla on ollut aikaisemmin vastaavan sairaanhoitajan tehtävä siten, että työaika oli jaettu sairaanhoitajan tehtäviin (50%) ja hallinnollisiin tehtäviin (50%). Palaute tällä rakenteella oli, että vastaavan sairaanhoitajan työaika ei ole riittävä päivittäisiin sairaanhoidollisiin tehtäviin. Henkilöstön toiveena oli, että sairaanhoitajien työpanosta saadaan suunnatuksi sairaanhoidolliseen työhön esimerkiksi ohjaukseen lääkehoidon ja haavanhoidon kokonaisuuksien osalta sekä muuhun henkilöstön tukeen päivittäistoiminnoissa. Henkilöstön kanssa käytyjen keskusteluiden osalta toive on edelleen sama.

Pitkäjänteinen kehittämistyö vaatii aina aikaa, resursseja ja toimintakulttuurin muutosta. Vuonna 2021 Luppokodissa ei ole käytännössä ollut kahta sairaanhoitajaa samanaikaisesti työssä kuin kuukauden ajan, jolloin vastuun jakaminen, sitoutuminen ja pidemmän aikavälin kehittämistyö ei ole voinut toteutua suunnitellusti. Konkreettisesti yhdistetty hallinnollinen ikääntyneiden palveluiden rakenne on käynnistynyt 1.7.2020 Luppokodin vastaavan hoitajan eläköidyttyä.

Keskeiset perusteet ikääntyneiden yksikön hallinnollisten tehtävien keskittämiseksi vanhustenhuollon palvelupäällikölle oli mahdollistaa henkilöstön joustava käyttö sekä sairaanhoitajan ammattiosaamisen laajempi hyödyntäminen. Laskennallisesti 1.7.2020 alkaen henkilöstön joustavan käytön toteutuminen, eli yksiköstä toiseen tarpeen mukaan siirtyminen on ollut seuraava: 

61 % kaikki työntekijät, ml. määräaikaiset (17/28)

46 % vakinaiset työntekijät (13/28)

Henkilöstön joustava käyttö ikääntyneiden yksikön sisällä kotipalvelun sekä Luppodin välillä on onnistunut esihenkilötyön hallinnollisten tehtävien keskittämisellä.

Henkilöstön joustava käyttö on merkittävä tekijä laadultaan hyvien lähipalveluiden mahdollistamiseksi myös tulevaisuudessa, koska kansalliset ja paikalliset rekrytointihaasteet, ennusteet ikääntyvien kuntalaisten määrän kasvussa sekä Enontekiön kunnan erityispiirteet (pieni kunta, pitkät välimatkat, monikulttuurisuus ja kaksikielisyys, lähipalveluiden turvaaminen) edellyttävät henkilöstön joustavan käytön mahdollisuutta. Henkilöstön joustavaa käyttöä helpottaa mm. se, että lähihoitajien ja sairaanhoitajien tehtäväkohtainen palkkaus on yhtenäistetty.

Luppokodin henkilöstö vastaa Ounasmajojen asumispalveluyksikön asiakkaiden yöaikaisesta hoidosta. Palveluiden laadun sekä asiakas- ja työntekijäturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että työvuoroja on mahdollista tehdä kotipalvelussa. Kun asiakkaat tuntee hyvin, on palvelu asiakaslähtöisempää ja helpompaa toteuttaa. Samalla henkilöstön osaaminen lisääntyy. Huomioitavaa on myös se, että toimialajohdon kanssa käytyjen keskusteluiden valossa henkilöstölisäyksiä ei ole ikääntyneiden palveluihin tulossa.

Vanhuspalvelulakiin on säännökset iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytettävästä RAIsoft-arviointivälineistöstä. Kuntien on aloitettava RAI-järjestelmän käyttö viimeistään 1.4.2023. Enontekiön kunta on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankkeessa RAIsoft-järjestelmän käyttöönoton toimeenpanoon liittyen. Aiesopimus THL:n kanssa on tehty keväällä 2021. Yhteistyössä ovat mukana tulevaisuuden sote-keskus –hanke ja Lapin kunnista Enontekiön lisäksi Ranua, Pelkosenniemi, Utsjoki, Salla, Kolari, Pello sekä Savukoski.

RAIsoft koulutuksiin, käyttöönottoon ja osaamisen vakiinnuttamiseen tulee kulumaan vuonna 2022 merkittävästi aikaa ja se aika on pois asukkaiden päivittäiseen hoivaan ja hyvinvointiin käytetystä ajasta. Tämä koskee erityisesti sairaanhoitajaa, koska hän toimii yksikössä RAI-vastaavana, kouluttajana ja henkilöstön tukena järjestelmän käyttöönoton toimeenpanossa.

Aluehallintoviraston (AVI) Kunta valvojana –webinaarissa 2.12.2021 käsiteltiin sosiaalihuollon toimintayksiköiden vastuuhenkilön roolia. Esille nousi, että yleisimmin vastuuhenkilö on sairaanhoitaja, vaikka kelpoisuusehtoina on soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä työkokemus vanhustenhuollosta sekä johtamisosaaminen. Webinaarin puheenvuorossa todettiin, että usein sairaanhoitajan ollessa vastuuhenkilönä ei sairaanhoidolliseen työhön jää aikaa, koska hallinnolliset tehtävät vievät ison osan työajasta. Tämä on konkreettisesti todettu myös Enontekiöllä.

Oheismateriaali esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Luppodin tehtävärakenteen tarkastelun tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Luppokodin sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi puheenjohtajan tekemän esityksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Lautakunta keskusteli Luppokodin tilanteesta ja vastaavan sairaanhoitajan tarpeesta.

Puheenjohtaja Satu-Marja Eira-Keskitalo esitti päätökseksi, että Luppokodin toinen sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi valtuuston päätöksen (14.12.2021) mukaisesti. Vastaava sairaanhoitaja on Luppokodin lähiesimies. Virkaan kuuluu budjettivastuu, työvuorosuunnittelu, päätökset lomista ja sairauslomista, Luppokodin toiminnan kehittäminen ja Luppokotiin liittyvät viranhaltijapäätökset, rekrytointiin osallistuminen ja sairaanhoidolliset tehtävät. Vastaavan hoitajan esimies on johtava sosiaalityöntekijä. Vastaavan hoitajan virka laitetaan hakuun.

Lautakunnan varapuheenjohtaja ja jäsenet kannattivat puheenjohtajan tekemää esitystä. 

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 16.12.2021 § 128 esittää muutettavaksi Luppokodin sairaanhoitajan toimen vastaavan sairaanhoitajan viraksi valtuuston päätöksen (14.12.2021) mukaisesti. Vastaavan sairaanhoitajan virkaan kuuluisi Luppokodin työntekijöiden lähiesimiehenä toimiminen, työvuorosuunnittelu, päätökset lomista, sairauslomista ja työntekijöiden rekrytointiin osallistuminen, Luppokodin toiminnan kehittäminen, budjettivastuu ja asiakkaisiin liittyvät viranhaltijapäätökset sekä sairaanhoidolliset tehtävät. Vastaavan hoitajan esimiehenä toimisi johtava sosiaalityöntekijä. Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että sairaanhoitajan toimi muutetaan vastaavan sairaanhoitajan viraksi, ja virka julistetaan haettavaksi.

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on 11.11.2021 § 134 antanut suosituksia Lapin maakunnan kunnille ja lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille. Ko. pykälässä todetaan muun ohella seuraavaa: "Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Lapin maakunnan kunnat ja kuntayhtymät/uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ottavat toiminnassaan huomioon jo tässä vaiheessa seuraavat väliaikaisen valmistelutoimielimen esittämät suositukset."

Valmistelutoimielin on antanut 11.11.2021 Lapin maakunnan kunnille sekä lakkaaville sote- ja pelastusorganisaatioille mm. seuraavaan suosituksen: "2. Avoimeksi tulevat sosiaali - ja terveydenhuollon johtaja-/päällikkötason virat ja tehtävät, silloin kun niissä on organisaation arvion mukaan työn teettämisen tarve, suositellaan hoidettavan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisjärjestelyin ja enintään vuoden 2023 loppuun saakka."

Vastaavan sairaanhoitajan viran perustamisella pyritään varmistamaan sekä takaamaan toimivat sijaisjärjestelyt ikääntyneiden yksikössä. Viran tehtävänkuvaus tulee saattaa ajantasaiseksi ennen hakuprosessin aloittamista.

Hyvinvointilautakunnan esityksessä oleva johtosuhteiden muutosasia, hallintosääntö § 7, käsitellään erikseen omana kokonaisuutena. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vastaavan sairaanhoitajan viran sekä vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi sairaanhoitajan tutkinnon (AMK) sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö- ja/tai asiantuntijatehtävistä vähintään 1 vuosi. Saamen kielen taito luetaan hakijalle eduksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää perustaa hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti vastaavan sairaanhoitajan viran sekä vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi sairaanhoitajan tutkinnon (AMK) sekä työkokemusta terveydenhuoltoalan esihenkilö- ja/tai asiantuntijatehtävistä vähintään 1 vuosi. Saamen kielen taito luetaan hakijalle eduksi.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta  Henkilöstöjohtaja  Vanhustenhuollon palvelupäällikkö  Johtava sosiaalityöntekijä  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.