Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Palkkauksen määrittäminen / vt Kunnanjohtaja

ENODno-2022-99

Valmistelija

 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanvaltuusto valitsi kokouksen 2.2.2022 jatkokokouksessa 9.2.2022 § 8 vt kunnanjohtajan määräajaksi, enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi tai siihen asti, kunnes tehtävään on valittu vakinainen viranhaltija.

Vt kunnanjohtajan kanssa sovitaan palkkauksen sekä palvelussuhteen perusteet määräaikaisen viranhoidon ajaksi.

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa olevat viranhaltijat, jotka vastaavat kunnan yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja kehittämisestä. Kunnallisen alan palkkausjärjestelmän tavoitteena on oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen palkka, jonka perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus. Palkkojen tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa (KVTES). Kunnanjohtaja on työnantajan edustaja.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on käynyt vt kunnanjohtajan kanssa palkkakeskustelut ja -neuvottelut 8.3.2022.    

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että vt kunnanjohtajan (virkasuhteen ajan) kokonaispalkka on 1.3.2022 lukien 7631,80 euroa kuukaudessa. Muilta osin palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ml. virka- ja työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

vt kunnanjohtaja Birgitta Eira ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtaja avasi käsittelyn.

Elli-Maria Kultima esitti, että vt. kunnanjohtajan palkka on edellisen kunnanjohtajan aloituspalkan mukainen, eli 5600€- 6000€. Yleensä palkkauksessa katsotaan koulutus, kokemus, osaaminen ja vastuu. Esitys raukeaa kannattamattomana.

Heikki Järvistö esitti, että tehtäväkohtainen kuukausipalkka olisi 5600 euroa kuukaudessa. Elli-Maria Kultima kannatti esitystä.

Tytti Valkeapää esitti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja päätti, että pidetään neuvottelutauko klo 14.55.

Tauon päätteeksi puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat Heikki Järvistön esitystä äänestävät ”ei”.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ”jaa” ääntä ja 2 ”ei” ääntä.

Kunnanhallitus päättää, että vt kunnanjohtajan (virkasuhteen ajan) kokonaispalkka on 1.3.2022 lukien 7631,80 euroa kuukaudessa. Muilta osin palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ml. virka- ja työehtosopimuksen mukaiset sopimuskorotukset.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Eriävä mielipide

 • Elli-Maria Kultima 

Esteellisyys

 • Birgitta Eira

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima jätti eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

Tiedoksi

vt Kunnanjohtaja Palkkasihteeri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.