Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Loma-asuntotontin myynti, Kilpisjärvi 35/3

ENODno-2021-113

Valmistelija

 • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

********* on varannut ja haluaa ostaa loma-asuntotontin Kilpisjärven asemakaava-alueelta.

Tontin tiedot:

 • korttelin 35 rakennuspaikka 3
 • kaavamerkintä RA (Loma-asuntojen korttelialue)
 • pinta-ala noin 1080 m²
 • rakennusoikeus 120 + 20 k-m²
 • kauppahinta 28000,00 euroa

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Tonttien luovutusehdot perustuvat kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2020 § 59.

Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus. (Hallintosääntö § 19.3)

Ehdotus

Esittelijä

 • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jossa Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpislahti 47-402-42-21 ********* 28 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin 35 rakennuspaikan nro 3 (kaavamerkintä RA).

Päätös

Pekka Tjäderhane liittyi mukaan kokoukseen.

Puheenjohtaja Leena Palojärvi poistui kokouksesta.

Kokouksen puheenjohtajana jatkaa kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Tjäderhane.

Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Paikalla 4 varsinaista ja 2 varajäsentä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jossa Enontekiön kunta myy määräalan kiinteistöstä Kilpislahti 47-402-42-21 ********* 28 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin ehdoin. Määräala käsittää Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin 35 rakennuspaikan nro 3 (kaavamerkintä RA).

Tiedoksi

Ostaja Maankäyttöinsinööri Hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.