Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittäminen

ENODno-2021-502

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 38 § 3. momentin mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalain 41 § 1. momentin mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoista päättää kunnanvaltuusto hallintosäännön § 38:n mukaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. 

Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot ovat; soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtotehtävistä. 

Lisäksi arvostetaan hyvää englannin kielen taitoa, yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteiskuntasuhteita. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.