Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle. 

Tapahtuneet

Katsaus edelliseen kunnanhallituksessa esille nousseisiin asioihin

KT, kuntatyönantajat tarjoaa kunta-sparrauskoulutusta
FCG, yhteistyön kehittämiskoulutus keväälle

Muut esille nostetut asiat

Kuntapuheenjohtajakoulutukseen Tampereelle, ilmoittautumiset ajalle 15.-16.6.2022

Tulossa

Lentokenttäpalaveri 18.3.
Hoivayksikön ohjausryhmä 23.3.
Hallituksen seuraava kokous 5.4.
Tulevaisuusvaliokunnan vierailu 6.4.
Valtuuston iltakoulu 11.4. klo 17, Kuntastrategian ja Digitiekartan viimeistely
Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu 26.4.

Valmistelussa

Kaavoitus
Organisaatiouudistus
Karesuvannon väistötilat
Rekrytointifirman käyttö haettavien tehtävien täyttämisessä (KJ, HJ)

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.