Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kunnan omistamien osakkeiden myyminen/ Asunto Oy Jussaeno osakenumerot 193 – 383

ENODno-2022-104

Valmistelija

 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
 • Pia Korva, Vastaava toimistosihteeri, pia.korva@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Tarjouksen jättänyt on tarjoutunut ostamaan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet/osuudet jäljempänä yhtiöstä Asunto Oy Jussaeno, osakkeiden numerot: 193 – 383. Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö, Huoneiston numero A 2.

Kaupan ehdot ovat seuraavat: velaton kauppahinta 68000 euroa. Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on 8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan ollut 8.3.2022 yhteensä 6041,91 euroa. Ostaja ottaa lainaosuuden vastattavakseen.

Mikäli lainaosuuden määrä on kaupantekopäivään mennessä muuttunut edellä mainitusta, muuttuu vastaavasti rahana maksettavan kauppahinnan määrä niin, että tarjouksessa hyväksytty velaton kauppahinta pysyy samana. Tieto lainaosuuden määrästä tarkistetaan isännöitsijältä kaupantekopäivän mukaiseksi. Mikäli tällaista tietoa ei ole saatavissa, tieto pyritään tarkistamaan kaupantekokuukauden alun tai lopun tilanteen mukaiseksi. Mikäli mikään edellä mainituista lainaosuustiedoista ei ole saatavissa tai sellaisia ei ole hankaluuksitta taikka tarkoituksenmukaisin kustannuksin hankittavissa, osapuolet sitoutuvat tekemään kaupan ajantasaisimman saatavissa olevan lainaosuustiedon mukaisena.

Jos osakkeesta on paperinen osakekirja, sen säilytyspaikka on myyjällä.

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa ja osakkeiden omistusoikeus siirtyy kaupanteossa ostajalle. Huoneiston hallintaoikeus siirtyy / huoneisto vapautuu ostajalle omistusoikeuden siirtyessä.

Muut kaupan ehdot: Hoitovastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista vastaa ostaja kaupantekopäivästä alkaen.

Pääomavastikkeesta (rahoitusvastikkeesta) vastaa ostaja kaupantekopäivästä alkaen. Mikäli osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä, ostaja vastaa omistusoikeuden rekisteröintikustannuksista, osakekirjan mitätöinnistä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista sekä mahdollisesta hakemusmaksun korotuksesta.

Todetaan, että kunnan hallintosäännön 3. luvun 19 §:n 1 momentin 5. kohdan mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa vastata osakkeiden ostamisesta ja myymisestä (yli 10 000 euroa).

Ehdotus

Esittelijä

 • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Jussaenon osakkeet numerot 193 – 383 tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan: Velaton kauppahinta 68000 euroa. Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on 8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan yhteensä 6041,91 euroa, jonka ostaja ottaa vastattavakseen. Kauppahinta on 61 958,09 euroa. Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö, huoneisto numero A 2.

Esittelijän muutettu päätösehdotus;

Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Jussaenon osakkeet numerot 193 – 383 tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan: Velaton kauppahinta 68000 euroa. Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on 8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan yhteensä 6041,91 euroa, jonka ostaja ottaa vastattavakseen. Kauppahinta on 61 958,09 euroa. Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö.

Päätös

Pekka Tjäderhane poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja päätti, että pidetään kokoustauko.

Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. Kokousta jatkettiin samalla kokoonpanolla.

Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtaja totesi esittelijän tehneen muutetun päätösehdotuksen. 

Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Jussaenon osakkeet numerot 193 – 383 tarjouksen jättäneelle seuraavaan hintaan: Velaton kauppahinta 68000 euroa. Velattomaan kauppahintaan sisältyy huoneistoon kohdistuva lainaosuus, joka on 8.3.2022 päivätyn isännöitsijäntodistuksen mukaan yhteensä 6041,91 euroa, jonka ostaja ottaa vastattavakseen. Kauppahinta on 61 958,09 euroa. Huoneiston osoite on Pulkkatie 17, 99400 Enontekiö.

Esteellisyys

 • Pekka Tjäderhane

Tiedoksi

Ostaja  As Oy Jussaeno Isännöisijä Kirjanpito

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.