Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Paikalla 4 jäsentä ja 2 varajäsentä sekä kunnanvaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tytti Valkeapään ja Heikki Järvistön.

Jäsen Kari-Pekka Stoor saapui kokoukseen klo 14.22. Paikalla 5 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Esityslista ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.