Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, hallinnon toimiala

ENODno-2022-81

Valmistelija

  • Pia Korva, Vastaava toimistosihteeri, pia.korva@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää talousarvion puitteissa kohta 17. vahvistaa tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat, jakaa tehtäväalueet tulosyksiköihin ja päättää tehtäväalueilleen osoitettujen määrärahojen jaosta tulosyksiköihin ja nimeää tulosyksiköiden sekä toimialaansa kuuluvien investointihankkeiden vastuuviranhaltijat sekä heille varahenkilöt. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa omalta osaltaan ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä tarvittaessa tarkempia ohjeita määrärahojen käyttämisestä.

Hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 10. päivään mennessä. Vastuuviranhaltijat tekevät päätöksen käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen tarvittaessa vastuullaan olevien tulosyksiköiden välisistä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista ja uusien kustannuspaikkojen avaamisesta.

Vuosilomien ym. varalta kunnalla on hyvä olla nimettynä viranhaltijat, joilla on koko organisaatiota koskeva hyväksymisoikeus.

Kunnanhallituksen alaisten toimintojen kustannuspaikkakohtainen talousarvio 2022 on ohessa. Valtuuston 14.12.2021 hyväksymä kunnan vuoden 2022 rahoitussuunnitelma ja investointisuunnitelma ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevien kunnanhallituksen alaisten toimialojen vuoden 2022 kustannuspaikkakohtaisen talousarvion käyttösuunnitelmaksi ml. investoinnit ja nimeää vastuuviranhaltijat sekä merkitsee tiedoksi kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja koskevia laskuja vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä.

Päätös

Kunnanhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevien kunnanhallituksen alaisten toimialojen vuoden 2022 kustannuspaikkakohtaisen talousarvion käyttösuunnitelmaksi ml. investoinnit ja nimeää vastuuviranhaltijat sekä merkitsee tiedoksi kunnan rahoitussuunnitelman ja investointisuunnitelman.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeus tarvittaessa hyväksyä kaikkia kunnan kustannuspaikkoja koskevia laskuja vastuuhenkilöiden ollessa esteellisiä tai estyneitä.

Tiedoksi

Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Kehitysjohtaja Maankäyttöinsinööri Pääkirjanpitäjä/Controller

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.