Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

Päätös

Mekitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.