Kunnanhallitus, kokous 14.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Henkilöstö- ja taloussihteerin toimen täyttäminen

ENODno-2022-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Hallinnon toimialalla tulee kuluvana ja seuraavana vuonna tarkasteltavaksi eräiden työtehtävien uudelleen järjestelyä yhtäältä talouden raportointivaateiden kasvun, palkanlaskentatehtävien vähentymisen sote-uudistuksen myötä sekä eläköitymisten vuoksi.

Talousarviossa on varauduttu palkkaamaan kuluvana vuonna yksi henkilö, joka tulee ottamaan vastuulleen eläköitymisten vuoksi tapahtuvan palkkahallinnon tehtävät (50 %) sekä raportointi, tilitykset ja muut ilmoitukset (10 %)-tehtävät. Hän on myös palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston yhteyshenkilö (10%) ja tulee hoitamaan taloushallinnon tehtäviä 30 % täydestä työajaasta laskettuna (huom. prosenttiosuudet ovat suuntaa antavia ja tulevat tarkentumaan.

Tehtäväkuva ja vaadittavat kelpoisuusehdot on valmisteltu hallinnon (sis. henkilöstöhallinnon) henkilöstön välisenä yhteistyönä. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus voinut sekä osallistua että sitoutua tuleviin tehtävien järjestelyihin.

Ehdotus

Esittelijä

Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus vahvistaa henkilöstö- ja taloussihteerin kelpoisuusehdoiksi seuraavaa:

Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.

Lisäksi vaaditaan työkokemusta henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä perehtyneisyyttä käytössä oleviin palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoihin ja yleinen hallintopalvelujen tuntemus.

Tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään kuluvan kevään aikana.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus päätti 25.1.2022 16 § kokouksessaan henkilöstö- ja taloussihteerin kelpoisuusehdoiksi seuraavaa: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto. Lisäksi vaaditaan työkokemusta henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä perehtyneisyyttä käytössä oleviin palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoihin ja yleinen hallintopalvelujen tuntemus. Tehtävässä luetaan eduksi saamen kielen taito.

Edelleen kunnanhallitus päätti, että tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään kuluvan kevään aikana.

Tehtävä oli haettavana 2.2.2022 klo 12 - 17.2.2022 klo 12 välisen ajan. Tehtävään tuli yksi hakemus. Hakija ei täytä kelpoisuusehdoissa mainittua kokemusvaatimusta. Tehtävä tulee laittaa uudelleen haettavaksi ja tehtävässä tulee harkita rekrytointilisän käyttöä kuuden (6) kuukauden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi sekä tehtävässä maksetaan 200 euroa rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.

Haastatteluryhmään nimetään henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, pääkirjanpitäjä/controlleri ja vastaava toimistosihteeri. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan ja henkilön valinta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että tehtävä laitetaan uudelleen haettavaksi sekä tehtävässä maksetaan 200 euroa rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.

Haastatteluryhmään nimetään henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri, pääkirjanpitäjä /controller ja vastaava toimistosihteeri. Kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan ja henkilön valinta tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen kunnanhallitus valtuuttaa henkilöstöjohtajan hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Tiedoksi

Pääkirjanpitäjä/controller Palkkasihteeri Vastaava toimistosihteeri Henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.