Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Vuosien 2021-2023 talousarvion ja -suunnitelman hyväksyminen

ENODno-2020-95

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista. Tarkoituksena on, että talousarviossa ja -suunnitelmassa esitettäisiin omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olen-naisia tulevia tapahtumia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhteisössä tai ulkopuolisen yhteisön varojen ja velkojen vastaanottaminen sulautumisessa, toimintojen yhtiöittäminen, tytäryhteisöjen purkaminen tai muut olennaiset muutokset tytär- ja omistusyhteysyhteisöjen omistus- ja äänivallassa taikka merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa. Myös merkittävät tytäryhteisön investoinnit ja tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut voidaan esittää talousarviossa. Talousarvioon voidaan ottaa selostus merkittävien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, tuloksen ja rahoitusaseman kehittymisestä sekä niiden toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määräajassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi taloussuunnitelmavuosien yli. Samalla erillisestä toimenpideohjelmasta luovutaan ja yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet hyväksytään jatkossa taloussuunnitelmassa.

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä. Mikäli kunnalla (ei sovelleta kuntayhtymään) on vuoden 2015 tilinpäätöksessä kertynyt alijäämää yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä (148.2 §). Alijäämän kattamis-velvollisuus koskee vain kunnan tai kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää, ei konsernitaseen alijäämää.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan talousarvioesitykseen annetut kuntalaisten palautteet sekä käy evästyskeskustelua talousarviosta ml. investointisuunnitelmaluonnos.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan talousarvioesitykseen annetut kuntalaisten palautteet sekä käy evästyskeskustelua talousarviosta ml. investointisuunnitelmaluonnos.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan talousarvioesitykseen annetut kuntalaisten palautteet sekä kävi evästyskeskustelua talousarviosta ml. investointisuunnitelmaluonnos.

Merkitään, että tämän pykälän jälkeen kunnanhallitus päätti pitää tauon  klo 19.46-19.57, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja selvitti kunnanjohtajan talousarvioesitykseen annetut kuntalaisten palautteet sekä investointisuunnitelmaluonnoksen. 

Valmistelija

  • Markus Viljanen, Pääkirjanpitäjä-controller, markus.viljanen@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, Varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Ohessa kunnan talousarvio ja -suunnitelma 2021-23.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin toiminta-kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.

Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021–2023.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston päättämään talousarvioon voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Kunnanjohtaja selvitti talousarvion keskeiset asiat.

Birgitta Eira ilmoitti poistuvansa kokouksesta klo 14.40.

Kunnanjohtaja totesi jo järjestäytymisen yhteydessä päätetyn, että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että käydään läpi talousarvio kokonaisuuksina, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021 ja johdanto - asiakirjan tarkoitus
Hyväksyttiin.

1 Yleinen osa – yhteiset tavoitteet ja talous
Enontekiön kunnan toiminnan ja talouden ja kehitys
Hyväksyttiin.

Kuntakonsernin yhteiset tavoitteet
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja esitti, että lisätään sivulle 14 kohtaan vuoden 2021 toiminnan keskeiset tavoitteet sanat Saavutettavuuden "ml. lentoasema" sekä kohtaan 2.1 Matkailun edistäminen kohtaan tavoite
Saavutettavuus "ja lentoaseman toiminta". Em. lisäykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Tytäryhtiöiden tavoitteet ja talous
Hyväksyttiin.

2 Käyttötalousosa – toimialojen tavoitteet ja resurssit                                                                
Kunnanhallitus
Hallinto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Pelastustoimi
Viestintä
Henkilöstö
Em. hyväksyttiin.

Elinvoima
Infrastruktuuri
Hyväksyttiin.

Kehittäminen ja elinvoima
Hyväksyttiin.

Opetus
Hyväksyttiin.

Varhaiskasvatus
Hyväksyttiin.

Hyvinvointi
Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri
Hyväksyttiin.

Sosiaalitoimi
Hyväksyttiin.

3 Tuloslaskelmaosa
Hyväksyttiin.

4 Investointiosa
Hyväksyttiin.

5 Rahoitusosa
Hyväksyttiin.

Liitteet
Hyväksyttiin.


Kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on hallinnon, viestinnän, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, pelastustoimen, henkilöstön, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, opetustoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, vapaa-ajan, nuorison ja kulttuurin toiminta-kate (ulkoiset nettomenot) ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on ulkoiset nettomenot.

Edelleen kunnanhallitus päätti esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2021–2023.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle yksimielisesti, että talousarvion rahoitustarve katetaan lainanotolla ja oman pääoman vähennyksellä siltä osin kuin se on tarpeellista. Edelleen kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti, että talousarvioasiakirjaan voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia ennen valtuustokäsittelyä. 
Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuuston päättämään talousarvioon voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tämän pykälän jälkeen Janne Näkkäläjärvi ilmoitti poistuvansa kokouksesta klo 15.55 vähäksi aikaa.