Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Pääomalaina-anomus/KOY Enontekiön kunnan asunnot

ENODno-2020-134

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot on toimittanut 10.6.2020 seuraavan anomuksen, jota se on 17.8.2020 päivitttänyt summan osalta: 

"PÄÄOMALAINA

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus on kokouksessaan 2.4.2020 päättänyt anoa Enontekiön kunnalta konserniavustusta. Kunta ei kuitenkaan voi antaa konserniavustusta, koska ei ole liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Konserniavustuslaki 2 §.

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot muuttaa konserniavustuksen pääomalainaksi.

Selostus    
Kiinteistöyhtiö hakee Valtionkonttorilta tervehdyttämisavustusta sekä vanhojen aravalainojen takaisinmaksuajan pidennystä.

Valtiokonttori vaatii omistajalta tervehdyttämistoimenpiteitä ennen kuin se  myöntää avustuksia ja/tai lainojen takaisinmaksuajan pidennystä.
 
Kiinteistöyhtiö anoo Enontekiön kunnalta, että Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuessa Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntoihin 31.12.2019 siirtyneet sulautuneen yhtiön lainat Enontekiön kunnalta, yhteensä 104 618,47 muutetaan pääomalainaksi. 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille on voimassa oleva pääomalaina-sopimus, johon voidaan lisätä em. lainat.

Toivomme, että anomus käsitellään mahdollisimman pian kunnanhallituksessa ja –valtuustossa. Tervehdyttämisavustushakemus lähetetään 31.8.2020 mennessä.

KIINTEISTÖ OY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOT
toimitusjohtaja"                                        

Kunnanhallitus on 19.4.2017 päättänyt hyväksyä Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille myönnettyjen pääoma- ja vakauttamislainojen, yhteensä 490 328,26 euroa, muuttamisen yhdeksi pääomalainaksi yhtiön esittämällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lainaehtoihin ei voida laittaa takaisinmaksupäivää eikä korkoa ja pääomalainojen takaisin maksaminen on epätodennäköistä. Em. pääomalainoitamisella yhtiö halusi varmistaa, että oma pääoma riittää Sakkaravaaran purkutoimenpiteisiin ja Peltoenon realisointiin.

Samassa kunnanhallituksen kokouksessa hyväksyttiin vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2017-2025. Suunnitelmassa on linjattu asuntojen rakentamisesta ja purkamisesta sekä myynnistä. 

Kunnanhallitus tarvitsee päätöksentekoansa varten kiinteistöyhtiöltä selvityksen Sakkaravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoimisesta, joita varten em. kunnan pääomalainoitus haettiin. Mikäli näitä toimenpiteitä ei ole tehty, mitkä ovat tekijät tai syyt, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että yhtiö ei ole toiminut po. asiasta tehtyjen linjaustensa mukaisesti. Kunnanhallituksen pääomalainoittamispäätös on perustunut näinhin linjauksiin. 

Lisäksi kunnanhallitusta haluaa tietää mikä on yhtiön näkemys EKA Oy:n talouden kehittymisestä vuoteen 2025 mennessä ja mitkä ovat yhtiön toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää pyytää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoilta selvityksen 31.10.2020 mennessä Sakkaravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoinnista sekä toimenpiteistä mihin yhtiö aikoo ryhtyä taloutensa tasapainottamiseksi vuoteen 2025 mennessä. 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kunnanhallitus päätti 21.9.2020 §:ssä 163 pyytää Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoilta selvityksen 31.10.2020 mennessä Sakkaravaaran purkutoimenpiteistä ja Peltoenon realisoinnista sekä toimenpiteistä mihin yhtiö aikoo ryhtyä taloutensa tasapainottamiseksi vuoteen 2025 mennessä. 
Yhtiön on toimittanut oheisen selvityksen kunnanhallitukselle. 

Käytännössä pääomalainaksi muuttaminen tarkoittaa sitä, että lainaehtoihin ei voida laittaa takaisinmaksupäivää eikä korkoa ja pääomalainojen takaisin maksaminen on epätodennäköistä. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Kiinteistö Oy Ounasmajojen sulautuessa Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntoihin (EKA) 31.12.2019 siirtyneet sulautuneen yhtiön lainat Enontekiön kunnalta, yhteensä 104 618,47 muutetaan pääomalainaksi. Kunnanhallitus edellyttää, että EKA-yhtiö laittaa taloutensa kuntoon yhtiön omilla toimenpiteillä.

Kunnanhallitus päättää huomauttaa, että kunnanhallituksen 19.4.2017 päättämällä pääomalainoittamisella yhtiö halusi tuolloin varmistaa, että oma pääoma riittää Sakkaravaaran purkutoimenpiteisiin ja Peltoenon realisointiin. Em. syystä kunnanhallitus edellyttää, että jo päätetyt toimenpiteet, Sakkaravaaran purku ja Peltoenon realisointi, tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana.

Kunnanhallitus edellyttää, että EKA-yhtiö toimittaa kunnanhallitukselle puolivuosittain raportin yhtiön talouden tervehdyttämistoimenpiteiden edistymisestä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Outi Kurkela ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.
Todettiin, että Outi Kurkela on pöytäkirjantarkastaja.

Kunnanjohtaja esitti, että tämä pykälä tarkastettaisiin kokouksessa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.


 

Tiedoksi

Kiinteistö Enontekiön kunnan asunnot (hallitus) ja toimitusjohtaja