Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jaakko Alamattila ja Outi Kurkela. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että pykälät 254-261 tarkastetaan kokouksessa.  

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että Unto Kultima ei ole paikalla, Taru Mäkitalon tilalla on Outi Kurkela ja Elina Rousu-Karslsenin tilalla on Santeri Kirkkala. Edelleen puheenjohtaja totesi, että Juha-Pekka Mäntyvaara ei ole paikalla.

Outi Kurkela esitti pöytäkirjantarkastajaksi Jaakko Alamattilaa ja Jaakko Alamattila esitti Outi Kurkelaa. Em. hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kunnanjohtaja esitti, että pykälät 254-261 tarkastetaan kokouksessa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.