Kunnanhallitus, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Kaavoitustyön kilpailuttaminen; asemakaavan laatiminen Paljasselän alueellen Paljasselän alueelle; kaavanlaatijan kilpailutus

ENODno-2020-277

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Paljasselän alue, 5 km Hetan kyläkeskuksesta pohjoiseen, on tarkoitus kaavoittaa matkailualueeksi. Alueen laajuus on noin 140 hehtaaria. Suunnittelualue on ollut mukana Jyppyrä-Paljasselkä kehittämishankkeessa vuosina 2018-2020. Hankkeessa on laadittu alueesta matkailullinen maankäyttösuunnitelma ja tuotettu markkinointimateriaalia.

Alueen tarkempi suunnittelu aloitetaan kilpailuttamalla kaavasuunnittelutyö. Kyseessä on kokonaissuunnittelutehtävä, jonka lopputuloksena saadaan Paljasselän asemakaavan kaavaehdotuskartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus perusteluineen, selvityksineen ja vaikutusten arviointeineen.

Maankäyttöinsinööri ja kehitysjohtaja ovat valmistelleet kilpailutuksesta tarjouspyyntöluonnoksen (oheismateriaalina). Tarjouspyynnössä käytetään käänteistä kilpailutusta eli hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna ”ranskalaisena urakkana”, jossa kattohinta on määritelty. Hankinnan arvo on 40.000€ (alv 0%).

Hankintamuotona on rajoitettu menettely. Tarjoukset pyydetään vähintään kolmelta suunnittelutoimistolta. Lisäksi tarjouspyyntö julkaistaan sähköisenä kunnan kotisivuilla.

Tämä hankinta tuodaan kunnanhallitukseen, koska se ylittää hallintosäännössä (§ 34.3.) määritellyn viranhaltijan toimivallassa olevan hankintarajan (10.000€).

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä luonnoksen mukaisen tarjouspyynnön ja valtuuttaa kehitysjohtajan tekemään hankintapäätöksen tarjouspyynnössä mainituin kriteerein. Kehitysjohtaja oikeutetaan tekemään tarjouspyyntöön teknisluonteisia muutoksia.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kehitysjohtaja, maankäyttöinsinööri