Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2021-

ENODno-2021-313

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Kuntalain 28 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Enontekiön kunnan vanhusneuvostossa on  8 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää kahdeksan (8) jäsentä vanhusneuvostoon ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää varsinaisten jäsenten joukosta yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Asian esittelijänä toimi vs hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Kunnanhallitus valitsi vanhusneuvostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

varsinainen jäsen Outi Kurkela, varajäsen Elma Vuontisjärvi,  varsinainen jäsen Matti Eira, varajäsen Paavo Hyvönen, varsinainen jäsen Satu-Marja Eira-Keskitalo, varajäsen Asta Niemelä, jäsen Sirpa-Liisa Korva, varajäsen Paula Ahopelto, varsinainen jäsen Ritva Yli-Ollila, varajäsen Marja Näkkälä,  varsinainen jäsen Pirjo Järvistö, varajäsen Marja-Leena Vieltojärvi, varsinainen jäsen Antti-Oula Juuso, varajäsen Rauna Laukka ja varsinainen jäsen Tuula Kivipää, varajäsen Ritva Palo.

Leena Palojärvi esitti puheenjohtajaksi Satu-Marja Eira Keskitaloa ja Elli-Maria Kultima Outi Kurkelaa. Koska oli kaksi esitystä puheenjohtajaksi, niin puheenjohtaja esitti asian ratkaisemista enemmistövaalilla siten, että enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi ja vähemmän ääniä saanut varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtajan esitysvaalitavasta hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa vaalissa Outi Kurkela sai neljä ääntä ja Satu-Marja Eira-Keskitalo sai kolme ääntä, joten puheenjohtaja totesi Outi Kurkelan tulleen vanhusneuvoston puheenjohtajaksi ja Satu-Marja Eira-Keskitalon varapuheenjohtajaksi.

Tiedoksi

tehtäviin nimetyt, hyvinvointijohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.