Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Sopimuksen hyväksyminen ICT-kumppanuudesta

ENODno-2021-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi
Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunta järjestää ICT-palvelut omana toimintona, mutta on ulkoistanut osan palveluista LapIT:lle mm. palvelimet ovat LapIT:n konesalissa.

Kunnassa on selvitetty ICT:n tulevaisuuden vaihtoehtoja vuodesta 2019 alkaen. Vuoden 2020 kunnan talousarvioon on hallinnon toimialaan kirjattu seuraava: ICT-palvelujen mahdollisen ulkoistamisen suunnittelu vuoden 2020 kuluessa. Vuoden 2021 talousarvioon on kirjattu ICT:n kumppanuudesta päätetty. Asiaa on käsitelty mm. valtuustoseminaareissa ja johtoryhmässä.

Kunta on selvittänyt LapIT:ltä  ja Kuntien Tiera Oy:ltä tarjottavat palvelut kunnalle. Kunta omistaa molempien yhtiöiden osakkeita (inhouse-yhtiö).

ICT-palveluiden ja tietohallinnon merkitys kasvaa edelleen kuntaorganisaatioissa, kun tieto, työskentelytavat ja palvelut sähköistyvät. Tavoitteena muutoksella on kunnan ICT-palvelujen kehittäminen, ICT-ympäristön hallinnan kannalta henkilö- ja osaamisriskien tasojen pieneneminen huomattavasti laajempien asiantuntijaresurssien saamisella kehittämistyöhön.
Viime vuosien kehityksen myötä tietoturvan ja tietosuojan merkitys ICT-palvelutuotannossa on korostunut. Riskienhallintalähtöinen tietoturvan- ja suojan kehittäminen on jatkuvaa kehittämistyötä.

Kunnassa on käytössä yli 200 työasemaa. Lisäksi on suuri määrä muita laitteita, ohjelmia jne. Kunnan IT-palveluissa on n. 1,05 henkilötyövuotta. Kunta hankkii laitteet pääsääntöisesti kilpailuttamalla. Vuosittain pyritään ennakoimaan uusien laitteiden tarve ja huomoimaan tämä talousarviossa. Hankintoja tehdään tarpeiden mukaan vuoden aikana, ja hankinnat ovat tuolloin yksittäisiä hankintoja.

Suurin osa Lapin kunnista on ulkoistanut ICT-palvelut LapIT:lle, Tunturi-Lapin kunnista Muonio ja Kolari. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja päätöstä on jälkeenpäin pidetty hyvänä. Molemmat kunnat esiintyivät ja esitelmöivät ICT-asiasta Enontekiön kunnan valtuustoseminaarissa.

Enontekiön kunta on keskustellut parin vuoden ajan kahden toimijan kanssa LapIT:n ja Kuntien Tieran kanssa. Molempien tahojen kanssa on keskustelut ja neuvottelut olleet hyvähenkisiä. Molempien toimijoiden kanssa on todettu, että kunnan ICT-palvelut voisi toteuttaa vaaditulla tasolla. LapIT toimii tällä hetkellä 18 Lapin kunnassa. Kuntien Tiera on tehnyt sopimuksen Kemin kaupungin kanssa.

Kunnan kannalta olisi perusteltua jatkaa yhteistyötä LapIT:n kanssa, koska kunta ostaa jo tällä hetkellä palveluja yhtiöltä mm. palvelimet ovat yhtiön konesalissa.

Enontekiön kunnan kannalta ICT-kumppanuutta LapIT:n kanssa puoltavat seuraavat seikat:

 • Muonion ja Kolarin hyvät kokemukset ICT-kumppanuudesta
 • LapIT:n kanssa voi ajatella saavutettavan synergiaetuja.
 • Enontekiön kunnalla on jo merkittävää yhteistoimintaa LapIT:n kanssa
 • Kokemus LapIT:n toiminnasta on hyvä

Yritysvaikutusten arviointi
Ei merkittäviä vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että  kunta jatkaa neuvotteluja yhteistyöstä LapIT:n kanssa. Sopimus tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
 • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
 • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnassa on selvitetty ICT:n tulevaisuuden vaihtoehtoja vuodesta 2019 alkaen.

Suurin osa Lapin kunnista on ulkoistanut ICT- palvelut LapIT:lle, Tunturi- Lapin kunnista Muonio ja Kolari. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja päätöstä on jälkeenpäin pidetty hyvänä. Molemmat kunnat esiintyivät ja esitelmöivät ICT- asiasta Enontekiön kunnan valtuustoseminaarissa 2020.

Kunnanhallitus kävi 9.11.2020 (§195) evästyskeskustelun asiasta.

Vuoden 2021 talousarvioon on kirjattu ICT:n kumppanuudesta päätetty. Asiaa on käsitelty mm. valtuustoseminaareissa ja johtoryhmässä.

Kunnanhallitus käsitteli ICT- kumppanuusasiaa kokouksessaan 15.6.2021 § 156 ja päätti, että kunta jatkaa neuvotteluja yhteistyöstä LapIT:n kanssa. Sopimus tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

Puitesopimus on liitteenä.

Kunnanhallitukselle on ICT- kumppanuudesta esitetty puitesopimuksen mukainen tarjous ja yhteistyöstä saavutettavat hyödyt.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä puitesopimuksen.

Päätös

Asiassa kuultiin seuraavia LapIT:n edustajia: Klaus Kianen, Merja Haikka ja Tuomo Hietajärvi klo 12:15 - 13:58.

Merkitään kokoustauko klo 14:00 - 15:00.

Helinä Hautamäki esitti asian käsittelyn siirtämistä eteenpäin.

Pekka Tjäderhane esitti päätöstä siirrettäväksi sopimuksesta eteenpäin perusteluinaan se, että ensin ATK-vastaava tutustuu puitesopimukseen, valmistelee kannanottonsa, mihin sopimuksen osa-alueisiin kunnan kannattaa ja on tarvetta osallistua ja esittelee kannanottonsa kunnanhallitukselle.

Tämän jälkeen Helinä Hautamäki perui tekemänsä esityksen.

Leena Palojärvi kannatti Pekka Tjäderhanen tekemää esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävän ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Pekka Tjäderhanen tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.


Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 "JAA"-ääni ja 5 "EI"-ääntä, joten puheenjohtaja totesi Pekka Tjäderhanen esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 29%

  Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima

 • Ei 5 kpl 71%

  Pekka Tjäderhane, Kari-Pekka Stoor, Leena Palojärvi, Jarno Viitanen, Helinä Hautamäki

Tiedoksi

Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Hallinnon toimiala LapIT

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.