Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Otto-oikeuden käyttäminen kunnanjohtajan päätökseen 28.7.2021 § 31

ENODno-2021-296

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus päätti 16.8.2021 § 207 käyttää otto-oikeutta kunnanjohtajan päätökseen koskien hallintojohtajan viransijaisen valintaa:
"Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Leena Palojärvi esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan kunnanjohtajan päätökseen 28.7.2021 § 31 ja käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan. Taru Mäkitalo kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä. Tässä vaiheessa vs. hallintojohtaja totesi itsensä esteelliseksi eikä hän ollut läsnä Leena Palojärven tekemän esityksen asian käsittelyn eikä päätöksenteon osalta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja.

Julistettuaan keskustelun tämän asian osalta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää ehdotusta, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää esitystä, äänestävät "EI". Puheenjohtajan esitys äänestystavasta hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 "EI"-ääntä ja 1 "JAA"-ääni, joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Eriävä mielipide
Jaakko Alamattila jätti suullisesti eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan siltä osin, kuin se koski Leena Palojärven tekemää muutosesitystä ja kunnanhallituksen päätöstä tältä osin.

Esteellisyys
Esko Rautiainen

Äänestystulokset
Äänestys:207§ Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus.
Kohtaan: Kunnanjohtajan päätös 31§
Jaa 1 kpl  Jaakko Alamattila
Ei 5 kpl     Leena Palojärvi, Taru Mäkitalo, Elina Rousu-Karlsen, Elli-Maria Kultima, Janne Näkkäläjärvi"

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 20.7.2021 §31
"Enontekiön kunnan hallintojohtajan viransijaisuus on ollut haettavana 6.7. - 26.7.2021 klo 15 välisen ajan. Hallintojohtajan viransijaisuus kestää 4.2.2022, ja voi jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.

Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessista (ml. kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelu). Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin kehittämisessä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (esim. HTM, YTM, OTM) ja vähintään 1 vuosi kokemusta julkishallinnon hallintotehtävistä ja esimiestehtävistä.

Hallintojohtajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin tehtävät ja päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta, johon kuuluu kunnan talous- ja tietohallinto, ICT sekä ruoka- ja puhtauspalvelut. Tehtävään sisältyy esimiestyötä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan sijainen.

Hallintojohtajan viransijaiseksi haki määräaikaan mennessä kolme hakijaa, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on tämän päätöksen liitteenä.

Hakijoiden ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävä eli ansioitunein on hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen.

Päätös 28.7.2021:
Hallintojohtajan viransijaiseksi valitaan hallintotieteiden maisteri Esko Rautiainen.

Viransijaisuus alkaa mahdollisimman pian ja aloituspäivämäärästä sovitaan erikseen valitun kanssa. Viransijaisuus kestää 4.2.2022 saakka, ja voi jatkua vuoden 2022 loppuun saakka edellyttäen, että varsinaisen viranhaltijan viransijaisuus jatkuu em. päivään saakka. Tästä tehdään tarvittaessa päätös myöhemmin.

Määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.

Viran täytössä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet virkasuhteen kestosta. 

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan."

Em. hakijoiden yhteenveto on ohessa. 

Hallintojohtaja on hakenut palkatonta virkavapaata 18.6.2021 n. 4 kuukaudeksi ajalle 1.10.2021-4.2.2022.  Kunnanjohtaja on päättänyt em. palkattomasta virkavapaasta hallintosäännön 43 §.n kohdan 4 ja henkilöstöohjeen kohdan 11.2. mukaisesti sekä kunnanhallituksen 11.11.2018 § 229  päättämän soveltamisohjeen mukaisesti sekä kunnassa vallinneen käytännön mukaisesti henkilöstön vastaavissa virka- ja työlomahakemusasioissa. Henkilöstöohjeen mukaan ansaitut lomat on käytettävä ennen virkavapaan aloittamista.

Yritysvaikutusten arviointi

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

.Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan päätös 28.7.2021 § 31 pidetään voimassa. 

 

Päätös

Vs. hallintojohtaja Esko Rautiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan päätös 28.7.2021 § 31 pidetään voimassa.

Esteellisyys

  • Esko Rautiainen

Tiedoksi

Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.