Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Lausunto saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi 2022 - 2027

ENODno-2021-336

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Metsähallitus pyytää lausuntoja luonnoksesta saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027. Luonnonvarasuunnitelma kattaa valtion maa- ja vesialueet Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnissa sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylän pohjoisosista.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma laaditaan Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) ja asetuksen (247/2016), omistajapolitiikan, omistajan asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen konserni strategian asettamassa raamissa yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Projektin lopputuloksena valmistuu saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2022-2027. Luonnonvarasuunnitelman hyväksyy Metsähallituksen hallitus. 

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa Enontekiön kunnan puolesta seuraavanlaisen lausunnon saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmaksi 2022 - 2027:

Enontekiön kunta pitää suunnitelmaa pääpiirteissään hyvänä ja kannatettavana. Kunta edellyttää kuitenkin huomiota kiinnitettävän seuraaviin toimintasuunnitelmassa esitettyihin seikkoihin:

Kohta 2. Kunta pitää positiivisena suunnitelmaa perustaa matkailuelinkeinon ja muun maankäytön yhteensovittamiseksi yhteistyöryhmät. Enontekiön kunta kannattaa Inarin kunnan esitystä siitä, että Metsähallitus toimii aktiivisesti yhdessä kunnan kanssa yhteistyöryhmien agendan määrittelyssä, sillä kunta kaavoituksesta vastaavana viranomaisena pyrkii myös luonnollisesti yhteensovittamaan mahdollisimman hyvin asumisen mukaan luettuna vapaa-ajan asuminen, elinkeinojen harjoittamisen, matkailun sekä alueiden muun käytön.

Kohta 19. Kohdassa linjataan, että Metsähallitus myy, vuokraa tai vaihtaa maata pääsääntöisesti vain asemakaava- tai ranta-asemakaava-alueilta tai yleiskaavassa ilman yksityiskohtaisen kaavan laatimisvelvollisuutta suoraan rakennuspaikoiksi tai erityiseen käyttöön osoitetuista paikoista. Maata myydään, vaihdetaan tai vuokrataan kaavoittamattomilta alueilta vain erityisen painavista syistä esimerkiksi luontaiselinkeinojen harjoittamiseen ja muihin paikallisiin tarpeisiin. Uusia lomarakennuspaikkoja vuokrataan ja myydään vain kaava-alueilta.

Lausuntonaan Enontekiön kunta huomauttaa, että erityisesti kunnan alueella tapahtuvan asuntorakentamisen turvaamiseksi Metsähallituksella on oltava valmius myydä taajamien lievealuilta myös raakamaata tai solmia kunnan kanssa maankäyttösopimus asunto- mukaan luettuna vapaa-ajan asuntorakentamisen ja matkailuelinkeinojen turvaamiseksi Enontekiön kunnassa.

Kohta 69.Kunta esittää, että tekstiä täydennetään seuraavasti: Tuemme matkailualueiden kehittymistä tiiviinä. Kaavoituksen keinoin pyrimme vaikuttamaan yhdessä kuntien kanssa siihen, että maan arvo kasvaa ja aluetaloudelliset kokonaishyödyt ovat mahdollisimman suuret. Tonttikauppa ja tonttien vuokraus kohdistuu kaavoitetuille alueille.

 

 

Päätös

Asian esittelijänä toimi vs. hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Käydyn keskustelun aikana Janne Näkkäläjärvi esitti, että kunnan lausunnosta poistetaan esittelijän ehdottama toiseksi viimeinen kappale koskien huomautusta siitä, että erityisesti kunnan alueella tapahtuvan asuntorakentamisen turvaamiseksi Metsähallituksella on oltava valmius myydä taajamien lievealuilta myös raakamaata tai solmia kunnan kanssa maankäyttösopimus asunto- mukaan luettuna vapaa-ajan asuntorakentamisen ja matkailuelinkeinojen turvaamiseksi Enontekiön kunnassa.

Koska kukaan ei kannattanut hänen esitystään, niin se jätettiiin huomioon ottamatta.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen täydennettynä siten, että  Enontekiön kunta vaatii, että Metsähallituksen myymät metsästys- ja kalastusluvat eivät saa vaarantaa paikallisia saalis- ja kalakantoja Metsähallitukselle asetettujen tulostavoitteiden vuoksi. Edelleen myydyt luvat eivät vaarantaa paikallisten toimeentuloa, ruokahuoltoa eikä kulttuuria.

Edelleen Enontekiön kunta antaa lausuntonaan, että tällä hetkellä voimassa olevat asetetut maksimihakkuukertymät ovat ehdoton suurin mahdollinen hakkuumäärä eikä sitä saa lisätä suunnitelmavuosien aikana, vaan niitä enneminkin on syytä pienentää. Vastaava koskettaa alueella myytäviä ulkopaikkakuntalaisten riekko-, kalastus-  ja metsästyslupia.

Eriävä mielipide

  • Janne Näkkäläjärvi jätti eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan siltä osin kuin se koski sitä, ettei hänen tekemäänsä esitystä otettu huomioon kunnanhallituksen lausunnossa.

     

Tiedoksi

Metsähallitus. lausuntopalvelun kautta 24.9.2024 mennessä

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.