Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Laina-anomus, Sakkaravaaran B-talon purkaminen/ Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot

ENODno-2021-329

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää Sakkaravaaran B-talon purkamisen rahoitukseen lyhytaikaista lainaa Enontekiön kunnalta.

Yhtiö on pyytänyt Sakkaravaaran purkamisesta ennakkokäsityksen kunnanhallitukselta 12.5.2016 ja saanut myönteisen päätöksen 8.6.2016 § 149. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 14.12.2020 § 266 myöntäessään pääomalainan vanhoista Kiinteistö Oy Ounasmajojen lainoista, että yhtiön on purettava Sakkaravaaran B-talo kuluvan vuoden aikana.

Purkamisen aikataulua viivytti kohteen kuuluminen maakuntakaavassa Museoviraston suojelukseen. Kohde sai purkuluvan Siidalta 7.12.2020 ja ELY-keskukselta 15.12.2020. Rakennusvalvonta antoi purkuluvan 9.2.2021. Yhtiö teki konsulttisopimuksen Jarjotek Oy:n kanssa 22.3.2021. Sopimus sisältää rakennuttamis- ja valvontatehtävät.

Purku-urakkatarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kaksi, joista hallitus valitsi kokouksessaan 26.8.2021 Purkupiha Oy:n tarjouksen 93 260 € sis. alv 24 %. Purkamisen kustannusarvio on 141 476 €.

ARA on myöntänyt purkuavustusta 69 992 €. Avustuksella ei kateta jäteveron ja kaatopaikkamaksun osuutta.

Purkutoimien kiireellisyys johtuu kunnan mahdollisista omista tarpeista. Pankkilainan kilpailutus ja takauspäätöksen saanti kestänee n. 1,5-2 kk, joten yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 26.8.2021 pyytää kunnanhallitukselta purkamisen rahoittamista varten lyhytaikaista lainaa  maksimissaan 140 000 €. Lainaa lyhennetään ARAn avustuksella sekä loppulainalle tehdään joko maksusuunnitelma tai yhtiö ottaa pankkilainan, jolla maksetaan kunnalta saatu laina takaisin. Yhtiö tarvitsee kunnanhallitukselta sitoumuksen maksusuunnitelmaan tai pankkilainan takaukseen.

Todetaan, että kuluvan vuoden talousarvion rahoituslaskelmaosuudessa ei ole varauduttu lainkaan antolainasaamisten lisäyksiin. Myös takauksen tai muun vastuusitoumuksen myöntäminen toisen velasta vaatii valtuuston päätöksen. Päätäntävalta asiassa siten kuuluu valtuustolle ja valtuuston on päätöstä tehdessään otettava huomioon kuntalain 129 §:ssä säädetyt rajoitukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Enontekiön kunnan omavelkaisen takauksen enintään 140 000 suuruiseen lainaan kuntakonserniinsa kuuluvan As Oy Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle yhtiölle.

Päätös

Todetaan, että vs. hallintojohtaja toimi asian esittelijänä kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Birgitta Eira, Outi Kurkela ja ja Jarmo Näkkäläjärvi totesivat itsensä esteellisiksi, eivätkä olleet läsnä asian käsittelyn eikä päätöksenteon aikana. Kaikkien estellisyyden syy: intressijäävi.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
 

Esteellisyys

  • Birgitta Eira, Jarmo Näkkäläjärvi, Outi Kurkela

Tiedoksi

valtuuston esityslistalle

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.