Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Valmistelija

  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 24.8.2021 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 46 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 47 Kuntavaalien 2021 valtuutetut ja varavaltuutetut
§ 48 Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2025
§ 49 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
§ 50 Kunnanvaltuuston kokousten koollekutsuminen
§ 51 Kunnanvaltuuston pöytäkirjan nähtävilläolo
§ 52 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
§ 53 Kunnanhallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
§ 54 Tarkastuslautakunnan vaali
§ 55 Keskusvaalilautakunnan vaali
§ 56 Elinvoimalautakunnan vaali
§ 57 Hyvinvointilautakunnan vaali
§ 58 Lapin käräjäoikeuden lautamiesten vaali
§ 59 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali
§ 60 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali
§ 61 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
§ 62 Tornionlaakson neuvoston jäsenten nimeäminen
§ 63 Lapin liitto -kuntayhtymän edustajainkokouksen edustajan vaali
§ 64 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali
§ 65 Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali
§ 66 Kunnan edustajien nimeäminen Revontuli-opiston jaostoon
§ 67 Lapin jätehuolto kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan nimeäminen
§ 68 Enontekiön kunnan edustajien ehdollepano Tunturi-Lapin kehitys ry:n valtuuskuntaan
§ 69 Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta
§ 70 Ilmoitusasiat
§ 71 Valtuustoaloitteet

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksessaan 24.8.2021 tekemät päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Asian esittelijänä toimi vs. hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Käydyn keskustelun aikana Leena Palojärvi esitti asian käsittelyn ja päätöksenteon siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Pekka Tjäderhane kannatti Leena Palojärven tekemää esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli olemassa esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, niin hän esitti asian ratkaisemista nimenhuutoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää päätösehdotusta, äänestävät ”JAA” ja ne, jotka kannattavat Leena Palojärven tekemää muutosehdotusta, äänestävät ”EI”.

Puheenjohtajan esitys äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 "JAA"- ja 5 "EI"-ääntä joten puheenjohtaja totesi Leena Palojärven esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 29%

    Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima

  • Ei 5 kpl 71%

    Leena Palojärvi, Jarno Viitanen, Pekka Tjäderhane, Kari-Pekka Stoor, Helinä Hautamäki


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.