Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Kunnan hallintosäännön IV osan 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus 7 päivää ennen toimielimen kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Erityisestä syystä kokouskutsu voidaan lähettää 4 päivää ennen toimielimen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslistoilla ja pöytäkirjoilla tulee olla kunnassa samanlainen muotorakenne.

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. 

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen  klo 15:00 alkaen.

Ehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja ja määrää samalla tarkastusajan.

Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista ja sen käsittelyjärjestys hyväksyttiin niillä muutoksilla, että §:t 215, 216, 220, 229, 230 ja 231 siirretään seuraavaan kokoukseen ja että § 221 käsitellään ennen pykälää 215.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helinä Hautamäki ja Pekka Tjäderhane. Pöytäkirja tarkastetaan 16.9.2021 klo 15:00 mennessä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.