Kunnanhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Edustajien nimeäminen Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokuntaan

ENODno-2021-312

Valmistelija

  • Heli Nurmi, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.nurmi@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Kirjastoautotoimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteisenä luottamuselimenä yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunta, johon kukin kunta nimeää kaksi edustajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi (Suomessa käytössä oleva valtuustokausi). Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Varapuheenjohtajuus siirtyy uudella kaudella puheenjohtajuudeksi. Vastuu- ja isäntäkuntana toimii Muonion kunta ja hallinnollisesti kirjastoautotoiminta sijoittuu Muonion kunnan organisaatiossa sivistyslautakunnan alaisuuteen. Kirjastoauton sijaintikunta on Muonio.

Yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta määräytyvät Muonion kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Kirjastoauton johtokunnan jäseninä ovat olleet Outi Kurkela (varajäsen Elli-Marja Kultima) ja Janne Näkkäläjärvi (varajäsen Seppo Alatörmänen).

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokuntaan kaksi jäsentä ja heille varajäsenet kuluvan valtuustokauden toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös

Asian esittelijänä toimi vs. hallintojohtaja kunnanjohtajan ollessa estynyt.

Kunnanhallitus valitsi yhteispohjoismaisen kirjastoauton johtokuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Sari Norrgård varajäsenenään Seppo Alatörmänen
Outi Kurkela varajäsenenään Janne Näkkäläjärvi

Tiedoksi

Valitut Muonion kunta Luottamushenkilökortisto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.