Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virka

ENODno-2022-391

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Kunnan hallintosäännön 36 § 1. momentin mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallitus hyväksyi uuden virasto-organisaation kokouksessaan 25.10.2022/§ 232. Virka esitetään perustettavaksi hyväksytyn organisaatiomallin mukaisesti.

Yritys- ja kehittämisasiantuntija vastaa Enontekiön kunnan elinkeinojen kehittämisen palveluista yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Yritys- ja kehittämisasiantuntija on Kehitys ja elinvoima -toimialan toimialavastaava. 

Hakuilmoitusluonnos esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus perustaa toistaiseksi voimassa olevan yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran 1.1.2023 alkaen ja julistaa viran haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja monipuolinen yritys- ja elinkeinotoiminnan asiantuntemus. Valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pitkäjänteiseen kehittämiseen, erinomaista suomen- ja englanninkielen taitoa. Ruotsin ja / tai norjankielen taito katsotaan eduksi virassa. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko 16:15-16:25. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnan hallintosäännön (1.3.2023) 39 §:n mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnanhallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus.

Kunnanhallitus perusti yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran kokouksessaan 15.11.2022/§296. Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virka oli haettavana 23.11 - 15.12.2022 välisen ajan. Kunnanhallitus päätti 19.12.2022 kokouksessaan jatkaa viran hakuaikaa 13.1.2023 saakka.  Hakuaikana virkaan virkaan tuli yhteensä 14 hakemusta. Kunnanhallituksen yritys- ja kehittämisasiantuntijan virkaan 21.2.2023/§ 45 valitsema henkiö on ilmoittanut, että ei ota virkaa vastaan. 

Virkaan valittavan on tarkoitus vastata Enontekiön kunnan elinkeinojen kehittämisen palveluista toimialavastaavana. Tehtävään oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita. Vähäinen kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden määrä voi olla seurausta siitä, että virkanimike ei riittävästi kuvaa viran sisältöä ja merkityksellisyyttä. Sen vuoksi on tarpeen päivittää virkanimike vastaamaan viran sisältöä paremmin kuvaamaksi.

Virkanimikkeen päivittäminen hallintosääntöön käsitellään omana asianaan.

Ehdotus

Esittelijä

Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että yritys- ja kehittämisasiantuntijan virkanimike muutetaan kehittämispäälliköksi 7.3.2023 alkaen. Virka ei ole täytettynä tällä hetkellä. 

Edelleen kunnanhallitus julistaa kehittämispäällikön viran haettavaksi. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja monipuolinen yritys- ja elinkeinotoiminnan asiantuntemus. Valittavalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pitkäjänteiseen kehittämiseen, erinomaista suomen- ja englanninkielen taitoa. Ruotsin ja / tai norjankielen taito katsotaan eduksi virassa. Saamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että tätä pykälää ei käsitellä.

Kokouskäsittely

Tämä pykälä käsiteltiin § 62 jälkeen. 

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari enolukkama

Perustelut

Kehittäminen ja elinvoima-toimialalla toimialavastaavana ja esittelijänä toimii hallintosäännön mukaisesti yritys- ja kehittämisasiantuntija. Tällä hetkellä esittelijänä toimii kunnanjohtajan nimittämä rakennuttamispäällikkö.

Yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran täyttämisessä on tarkoituksenmukaista pohtia millaisiin tehtäviin kunta etsii henkilöä, ja millaiset kelpoisuusvaatimukset virkaan valittavalta edellytetään.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta keskustelee yritys- ja kehittämisasiantuntijan tehtävänkuvasta, hakuilmoituksesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja tekee kunnanhallitukselle ehdotuksen edellä mainituista asioista.

Päätös

Elinvoimalautakunta keskusteli yritys- ja kehittämisasiantuntija tehtävänkuvasta, hakuilmoituksesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja esittää kunnanhallitukselle, että:

- nimike muutetaan kehitysjohtajaksi

- käydään keskustelu eri sidosryhmien kanssa tehtävänkuvauksesta

- tehtävänkuvaus muutetaan selkeämmäksi

Valmistelija

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle vastauksena elinvoimalautakunnan päätökseen  § 68 Yritys- ja kehittämisasiantuntijan tehtävänkuvaus ” Elinvoimalautakunta keskusteli yritys- ja kehittämisasiantuntija tehtävänkuvasta, hakuilmoituksesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja esittää kunnanhallitukselle, että:

- nimike muutetaan kehitysjohtajaksi

- käydään keskustelu eri sidosryhmien kanssa tehtävänkuvauksesta

- tehtävänkuvaus muutetaan selkeämmäksi”.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virkaa ei täytetä, eikä näin ollen nimikettä muuteta kehitysjohtajaksi.

Kunnanhallitus esittää kantanaan, että elinvoimalautakunta täyttää tehtävän Elinvoimakehittäjän toimena ja määrittelee tähän liittyvän tehtäväkuvan, sekä laittaa toimen haettavaksi.

Päätös

Tauon jälkeen kunnanhallitus jatkoi alkuperäisellä kokoonpanolla.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys

Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virkaa ei täytetä, eikä näin ollen nimikettä muuteta kehitysjohtaja.

Kunnanhallitus esittää kantanaan, että elinvoimalautakunta täyttää tehtävän toimena ja määrittelee tähän liittyvän tehtäväkuvan, sekä laittaa toimen haettavaksi.

Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

 

Tiedoksi

elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.