Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohje

ENODno-2023-186

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on 13.12.2023/ § 110 hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toimialoja ja viranhaltijoita velvoittavat sitovat tavoitteet ja nettomenot (toimintakate) toimialoittain vuodelle 2024.

Hallintosäännön 63.3 §:n mukaisesti kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpanoohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatettavaksi lautakunnille, toimialajohtajille ja -vastaaville, muille vastuuviranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille. Kunnanhallitus päättää, että täytäntöönpano-ohjeeseen voidaan tehdä tarkennuksia virkatyönä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

lautakunnat, toimialajohtajat ja - vastaavat, muut vastuuviranhaltijat, kirjanpito sekä kunnan tytäryhtiöt.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.