Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Talousarvio 2024/Kunnanhallitus käyttösuunnitelma ja vastuuviranhaltijat

ENODno-2023-186

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2023/§ 110 vuosien 2024-2026 talousarvion ja -suunnitelman.

Hallintosäännön 63 §:n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa tammikuun 31. päivään mennessä. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kunnanhallitus voi talousarvion käsittelyn jälkeen hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä lautakunnat jakavat toimialalleen myönnetyn määrärahan alaisilleen tulosyksiköille ja nimeävät niistä vastaavat viranhaltijat sekä heille varahenkilön tai varahenkilöitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn raamin mukaisen vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja investointisuunnitelman vastuuviranhaltijoineen kunnanhallituksen toimialalle LIITTEEN mukaisesti.

Päätös

Tähän pykälään valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Helinä Hautamäki.

Tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä poistuivat  Jarmo Näkkäläjärvi ja Anja -Maija Lundell.

Ehdotuksen mukaan. 

Esteellisyys

  • Anja-Maija Lundell, Jarmo Näkkäläjärvi

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.