Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksistä 16.11.2023 § 104 (1900/2023) Sähkö-yhtiön kauppa, Enontekiön Sähkö Oy

ENODno-2023-257

Valmistelija

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Enontekiön kunnanhallitukselta lausuntoa valitukseen koskien Enontekiön kunnanvaltuuston päätöstä 16.11.2023 § 104.

Valittaja vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan kunnanvaltuuston kokouksen 16.11.2023 päätöksen ja palauttaa asia uudelleen valtuustoon päätettäväksi, sillä päätös on valittajan mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on lainvastainen. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 25 §:n 14-kohdan mukaan kunnanhallitus päättää selityksen antamisesta kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.  

Lausunto on annettava 29.2.2024 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon. 

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus

Kunnahallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausunnon ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisluonteiset korjaukset. Kunnanjohtaja muuttaa lausuntoon valittajan perusteluissa kohdassa 1 seuraavaa:  Sen vuoksi sillä, että täytäntöönpanopäätöstä tehtäessä läsnä oli sittemmin valtuuston 2.12.2020 päätöksenteon valmistelussa esteelliseksi todettuja henkilöitä, joilla ei ole merkitystä tätä asiaa arvioitaessa.

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

 • Oula-Matti Palojärvi

  Pekka Tjäderhane 

Esteellisyys

 • Jarmo Näkkäläjärvi, Leena Palojärvi

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Leena Palojärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Kunnanhallituksen 1.varapuheenjohtaja toimi puheenjohtajana tässä pykälässä.

Jarmo Näkkäläjärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Keskustelun kuluessa Pekka Tjäderhanen teki esityksen, että lausunnon kohta 1 muutetaan muotoon: Valittajan perustelu 1. Esteelliset henkilöt ovat osallistuneet päätöksentekoon täytäntöönpanosta päätettäessä kunnanhallituksen kokouksessa 14.12.2020 Kunnanhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 14.12.2020 § 255 kohteena oli sittemmin kumottu valtuuston päätös 2.12.2020 § 67 Enontekiön Sähkö Oy:n osakekaupan hyväksymisestä. Täytäntöönpanopäätöstä tehtäessä, esitettiin, ettei kunnanvaltuuston päätöstä § 67 täytäntöönpantaisi ja esityksestä äänestettiin. Läsnä kokouksessa olivat ja täytäntöönpanoäänestykseen osallistuivat esteellisinä Enontekiön Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Alamattila ja hallituksen jäsen Outi Kurkela.

Oula-Matti Palojärvi kannatti Pekka Tjäderhanen esitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, suoritettiin äänestys. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus JAA, PekkaTjäderhanen esitys EI.

Äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 4  (Janne Näkkäläjärvi, Helinä Hautamäki, Anja-Maija Lundell ja Elli-Maria Kultima) ja EI-ääniä annettiin 2 (Pekka Tjäderhane ja Oula-Matti Palojärvi)

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen tulleen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 4 kpl 67%

  Janne Näkkäläjärvi, Elli-Maria Kultima, Anja-Maija Lundell, Helinä Hautamäki

 • Ei 2 kpl 33%

  Pekka Tjäderhane, Oula-Matti Palojärvi

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.