Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 LISÄPYKÄLÄ: Palvelussuhteen päättyminen: kunnanjohtaja (lisäpykälä)

ENODno-2024-71

Valmistelija

  • Marja-Riitta Aalto, hallintojohtaja, marja-riitta.aalto@enontekio.fi

Perustelut

Petri Härkönen on hoitanut Enontekiön kunnan toistaiseksi voimassa olevaa kunnanjohtajan virkaa 9.8.2023 alkaen. Härkönen on irtisanoutunut kunnanjohtajan virasta 10.2.2024. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 40.2 §:n 3 kohdan mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Lain 40.3 §:n mukaan irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Viranhaltijan  pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa kuin edellä on määrätty.

Kunnanjohtaja on eroilmoituksensa yhteydessä esittänyt seuraavaa sopimusta irtisanomisajasta:

1.     Petri Härkösen irtisanoutumisaika on vähintään kaksi kuukautta ja päättyy, kun Enontekiön kunnanvaltuusto on valinnut uuden kunnanjohtajan ja valittu kunnanjohtaja on aloittanut viranhoidon.

2.     Irtisanoutumisaika päättyy kuitenkin viimeistään 31.7.2024

3.     Petri Härkösellä on oikeus pitää irtisanomisaikana kaikki 31.3.2024 päättyvältä ja 1.4.2024 alkavalta lomanmääräytymisvuosilta kertyneet vuosilomansa.  Irtisanomisajan jatkuessa heinäkuulle 2024, on Härkösellä oikeus pitää em. vuosilomia heinäkuun ajan.   

4.     Enontekiön kunta sitoutuu virkasuhteen päättyessä siirtämään Härkösen käytössä olleen kunnan puhelinliittymän puhelinnumeron 040 1775069 Härkösen osoittamalle puhelinliittymälle.  

Hallintosäännön 143.5 §:n mukaan " Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, ja päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta." Erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että kyseessä on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että tämä asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus hyväksyy oheisen sopimuksen kunnanjohtajan irtisanomisajasta. 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Petri Härkönen

Tiedoksi

kunnanjohtaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
    päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.