Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtojen määrittäminen (lisäpykälä)

ENODno-2024-72

Valmistelija

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Perustelut

Kuntalain 38.3 §:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalain 41.1 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. 

Hallintosäännön 41.1 §:n mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 42 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Valtuusto on 8.5.2023 / § 54 vahvistanut kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:

"kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtamisesta.Lisäksi virantäytössä arvostetaan perehtyneisyyttä elinvoima-asioihin, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Erinomaisen suomen kielen lisäksi englannin kielen taito tulee olla riittävällä tasolla. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi."

Hallintosäännön 143.5 §:n mukaan " Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, ja päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta." Erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että kyseessä on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Kunnanhallitus 

  1. päättää käsitellä asian kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä
  2. päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja siinä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava kunnanhallitukselle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
  3. päättää esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtamisesta. Lisäksi virantäytössä arvostetaan perehtyneisyyttä elinvoima-asioihin, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Erinomaisen suomen kielen lisäksi englannin kielen taito tulee olla riittävällä tasolla. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin::

Viran kelpoisuusehtoihin lisätään kohtaan 3,  arvostetaan kunnan edunvalvontaosaamista ja yhteistyöverkostoa.

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.