Kunnanhallitus, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanjohtajan viran auki julistaminen (lisäpykälä)

ENODno-2024-72

Valmistelija

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja Härkönen on irtisanoutunut kunnanjohtajan virasta 10.2.2024.

Enontekiön kunnan hallintosäännön 42 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kuntalain 41.1 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto.

Hallintosäännön 41.1 §:n mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuusto. Kunnanvaltuusto vahvistaa kokouksessaan 28.2.2024 kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset. 

Hallintosäännön 143.5 §:n mukaan " Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, ja päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta." Erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että kyseessä on kunnan korkein viranhaltija, joka on suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Leena Palojärvi, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, leena.palojarvi@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää,

  1. että tämä asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä,
  2. että valtuuston hyväksyttyä 28.2.2024 kokouksessaan kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimukset, kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi ajalla 1.3. - 29.3.2024 klo 16:00 mennessä,
  3. suostumukset kunnanjohtajan virkaan tulee toimittaa 29.3.2024 klo 16 mennessä kunnanvirastolle tai kunnan kirjaamon sähköpostiin,
  4. antaa kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja hallintojohtajalle oikeuden viimeistellä hakuilmoitus,
  5. että haastateltavaksi kutsuttavat päätetään ylimääräisessä kunnanhallituksen kokouksessa 2.4.2024 ja haastattelut pidetään 8.4 ja 9.4.2024. 
  6. tarvittaessa rekrytointiprosessissa voidaan käyttää rekrytointikonsulttia.

Päätös

Ehdotus hyväkyttiin seuraavin muutoksin:

hakukuulutukseen lisätään lisätietoja antaviksi kunnanjohtaja Petri Härkönen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.