Kunnanhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Leni Karisaari, Hallintojohtaja, leni.karisaari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Hallintosäännön mukaan seuraavien asiaryhmien osalta tehtyjä päätöksiä ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma,
    jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ajalta 29.4.-10.5.2020
- kunnanjohtajan päätökset
- hallintojohtajan päätökset
- ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön päätökset

Otto-oikeuden piirissä olevat viranhaltijapäätökset (ovat nähtävillä kokouksessa)
-

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:
-

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja totesi, että hän on tehnyt viisi viranhaltijapäätöstä 6.5.2020 koskien yksityisyrittäjän tukea.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.