Kunnanhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämät toimielin- ja kokousedustajat raportoivat kokouksista.

Yritysvaikutusten arviointi
Ei ole.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Kokouskäsittely

Ei ollut.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.