Kunnanhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kokouksen järjestäytyminen

Perustelut

Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuille (www.enontekio.fi) viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen, klo 15 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 14.00 mennessä.
Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Taru Mäkitalo ja Ulla Keinovaara. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että pykälää 79 on tarkennettu. 

Kokouskäsittely

Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Taru Mäkitaloa ja Ulla Keinovaaraa, minkä kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti. 

Merkitään, että pykälää 79 on tarkennettu.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.