Kunnanhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kilpisjärven asemakaavan muuttaminen korttelissa 10

ENODno-2020-79

Valmistelija

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi
  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Walls of Kilpis I Oy on esittänyt Kilpisjärven asemakaavan muuttamista korttelissa 10, koska yrityksen kehittämismahdollisuudet nykyisellä korttelialueella on loppuun käytetty. Asemakaavamuutos sisältäisi korttelialueen laajentamisen ja rakennusoikeuden lisäämisen seuraavasti:

Asemakaavan muutoksessa voimassa olevan asemakaavan matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM) 10, kerrosluvulta II, rakennusoikeutta 2000 k-m2, pinta-alalta n. 8400m2.

Suurennetaan viereiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) n. 4500m2, rakennusoikeuden lisäyksellä 1000k-m2, kaavamerkinnän ollessa: matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) ja kerrosluvun II.

Muutoksen jälkeen sopimusalueen asemakaava olisi seuraava: Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 10 II pinta-ala on n.1,29ha ja rakennusoikeus 3000k-m2.

Asiaan liittyy luonnosasteella oleva maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus Enontekiön kunnan ja Walls of Kilpis I Oy:n kanssa, jotka valmistellaan kunnanhallituksen käsittelyyn kaavamuutoksen myöhemmässä vaiheessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää kuuluttaa Kilpisjärven asemakaavan muutoksen vireille korttelissa 10 (MRL § 62).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kunnanhallitukselle jaettiin tarkennettu pykälä.

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä oli paikalla selvittämässä asiaa.

Tiedoksi

Kehitysjohtaja  Tekninen johtaja  Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.