Kunnanhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Hankehaku: Enontekiön matkailun toimitusketjun kehittäminen ja asiakaskunnan laajentaminen- hanke

ENODno-2020-80

Valmistelija

  • Hannu Autto, Kehitysjohtaja, hannu.autto@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
COVID-19 -epidemian vaikutukset yrityskenttään – ja erityisesti matkailuun – ovat olleet mittavat. Lapin liitto on avannut ylimääräisen hätähaun epidemian vaikutusten lieventämiseksi. Enontekiön kunnassa on valmisteltu hanke otsikolla ”Enontekiön matkailun toimitusketjun kehittäminen ja asiakaskunnan laajentaminen COVID-19-häiriötilanteessa ja sen jälkeisessä ajassa”. Hankkeen tavoitteena on varautua siihen, että Enontekiön matkailuyritysten nykyisten asiakkaiden maksukyky heikentyy ja nykyiset matkanjärjestäjät voivat COVID-19-epidemiasta johtuen mennä konkurssiin.

Hanketyön aikana Enontekiön alueen matkailun toimintamalleja kehitetään siten, että:

- matkailuyritysten asiakaskuntaa voidaan monipuolistaa kustannustehokkaasti

- matkailuyritysten päämarkkinoita voidaan laajentaa

- toimitusketju otetaan paremmin haltuun häiriötilanteesta selviämisen helpottamiseksi ja tulevia poikkeustilanteita ennakoiden

- voidaan keskittyä asiakaskuntaan, joka selviää COVID-19-kriisistä parhaiten

- alueen matkailuyritysten ja -työpaikkojen kasvu jatkuu COVID-19-tilanteen jälkeen

- alueen matkailua kehitetään vähähiilisemmäksi

- matkailun innovatiivisia, digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään täysimääräisesti toimitusketjun kehittämisessä ja paremmin maksavien asiakkaiden saavuttamisessa

Hanketyön tuloksena syntyy uusia toimintamalleja- ja ratkaisuja sekä selvityksiä joiden avulla yritykset voivat kasvaa COVID-19-häiriötilanteen jälkeen. Tarkempi kuvaus hankkeesta löytyy liitteestä.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 111 000 €. Hankkeen omarahoitusosuudeksi (10%) on laskettu kunnalta 11 100 €. Hanke toteutetaan pääosin vuoden 2020 aikana. Hankkeen kustannuksiin voi tulla vähäisiä muutoksia.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta hakee ”Enontekiön matkailun toimitusketjun kehittäminen ja asiakaskunnan laajentaminen COVID-19-häiriötilanteessa ja sen jälkeisessä ajassa” -hanketta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän pykälän alussa pidettiin tauko klo 17.00-17.10, minkä jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen jatkuvan entisellä kokoonpanolla siten, että kehitysjohtaja Hannu Autto on saapunut paikalle.  

Kehitysjohtaja selvitti asiaa ja kävi läpi hankehakemusluonnoksen. 

Taru Mäkitalo kannatti päätösehdotusta. 

Tiedoksi

Kehitysjohtaja Lapin liitto (hankehakuun)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.