Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Talousarvion ja investointisuunnitelman 2022 evästyskeskustelu

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
 

Kuntalain 110 §:n mukaan vValtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kuntarakennelaissa tarkoitetun uuden kunnan alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. (21.5.2021/419)

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Todetaan, että kunnan talous on ollut viime vuosina ylijäämäinen ja että sähköyhtiön myynnistä saatu myyntivoitto on kaunistanut kunnan tulosta viime vuonna. Tulevaisuuden riskeinä ovat kertyneet investointipaineet (muun muassa hyvinvointikeskus, Kilpisjärven asuntotilanne, Karesuvannon koulu), jotka uhkaavat purkautua lyhyellä aikavälillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirto hyvinvointialueille voi myös olla riski, mikäli valtio joutuu supistamaan julkisia menoja. Tässä muuttuvassa tilanteessa tulisi voida olla kaukonäköinen ja tehdä kunnan elinvoimaa sekä sen pito- ja vetovoimaa vahvistavia päätöksiä.

Kokouksessa annetaan alustavat taloustiedot

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus käy evästyskeskustelun vuoden 2022 talousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta sekä antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelua varten.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan antaman talouskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Tiedoksi

johtoryhmä, controller

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.