Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Lausunto Lappi-sopimuksen 2022-2025 luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

ENODno-2021-367

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi
  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Lappi-sopimus on Lapin maakunnan kehittämisen tärkein asiakirja, joka sisältää maakuntasuunnitelman vuoteen 2040 ja maakuntaohjelman vuosille 2022–2025.

Maakuntasuunnitelma on alueiden kehittämisestä annetun lain mukainen strateginen suunnitelma, jossa esitetään maakunnan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Maakuntaohjelma on alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain ja -asetuksen mukainen maakunnan lähivuosien kehittämistavoitteet sisältävä asiakirja. Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lapissa maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, joka kantaa nimeä Lappi-sopimus. Lappi-sopimuksella halutaan vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja kilpailukykyä, sekä lisätä hyvinvointia, osallistavuutta, avoimuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Lappi-sopimus fokusoi kehittämisen strategiset painopisteet ja valinnat, mutta jättää tilaa myös reagoinnille nopeisiin muutoksiin. Lapin strategiatyö perustuu muutostekijöihin eli ilmiöihin, joiden tuomiin haasteisiin Lappi-sopimuksella pyritään vastaamaan. Lappisopimusta täydennetään joka toinen vuosi laadittavalla toimeenpanosuunnitelmalla, joka konkretisoi ja tarkentaa Lappi-sopimuksen kehittämistoimenpiteitä.

Uuden Lappi-sopimuksen laadintaprosessi on aloitettu joulukuussa 2020 ja se valmistuu marraskuussa 2021. Työ toteutetaan laajasti osallistavalla ja vuorovaikutteisella tavalla, jolloin kaikilla lappilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa Lappi-sopimuksen sisältöihin. Tavoitteena on kirkastaa yhteinen lappilainen tahtotila keskeisten kehittämistavoitteiden suhteen ja saada kaikki toimijat sitoutumaan sen toteuttamiseen: siksi asiankirjan nimi on Lappi-sopimus.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa Enontekiön kunnan puolesta Lappi-sopimuksesta seuraavanlaisen lausunnon:

Enontekiön kunta pitää oikeana ja kannatettavana sitä, että Lappi-sopimuksen suunnitteluprosessi on ollut laajasti osallistava ja vuorovaikutteinen prosessi, mikä näkyy nyt laaditussa Lappi-sopimusluonnoksessa. Niin ikään asiakirjassa on tunnistettu sekä maakunnan sisäisiä että laajempia muutostrendejä ja pyritty oikeansuuntaisesti sekä sopeuttamaan maakuntaa ja sen eri toimijoita niihin että hyötymään muutoksista.

Kunta kiinnittää huomiota siihen, että Norjan ja Ruotsin raja-alueen ylittävä yhteistyö ja saavutettavuus tulee riittävän vahvasti esille Lappi-sopimuksessa. Valtakunnan ylittävien rajojen osalta koko saamelaisalueen liikenneyhteyksien, hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Koska Lappi-sopimus on ollut valmisteluprosessin osalta laajasti osallistava ja vuorovaikutteinen, niin erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että myös sen toimeenpano tapahtuu samanlaisella, osallistavalla, sitouttavalla ja vuorovaikutteisella tavalla.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Esittelijä täydensi kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: Täydennetään kolmannen kappaleen viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: ” Valtakunnan ylittävien rajojen osalta koko saamelaisalueen liikenneyhteyksien, hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota.”

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän täydennetyn ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Lapin liitto viimeistään 15.10.2021

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.