Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 LISÄPYKÄLÄ: Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen / Oikaisuvaatimus (lisäpykälä)

ENODno-2021-11

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kirjaamossa on vastaanotettu oikaisuvaatimus 7.6.2021, joka liittyy kunnanhallituksen päätöksiin; Kunnanhallitus 24.05.2021 § 125, sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen sekä kunnanhallitus 1.3.2021 § 49 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustaminen. 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu seuraavia asioita:

Vaatimukset: 1. Vaadin Enontekiön kuntaa noudattamaan viran hakuun ja valintaa koskien lakeja ja säännöksiä sekä hyvää hallintoa ja käytäntöjä (muun muassa Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2 luku 7 § ja 12 §, Laki kunnallisesta viranhaltijasta, Yhdenvertaisuuslaki ja Hallintolaki).

2. Vaadin Kunnanhallituksen päätösten 1.3.2021 § 49 sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustaminen sekä 25.4.2021 § 125 sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen päätösten kumoamista.

3. Vaadin, että päätöksiä ei laiteta täytäntöön ennen kuin ne on lainvoimaisesti ratkaistu. Päätökset eivät ole luonteeltaan sellainen, jotka olisi heti täytäntöön pantava eikä päätökset ole sen luontoisia, että täytäntöönpanon laittamatta jättäminen vaarantaisi yleistä etua.

4. Vaadin, että Enontekiön kunta hakee virkaan (sosiaalityöntekijä-koulukuraattori) viran kelpoisuusehdot täyttävän hakijan lakeja noudattaen.

5. Vaadin kirjallisen varoituksen antamista sille viranhaltijalle, joka on vuonna 2018 palkannut palvelusuhteeseen valitun (nimi) sellaisella virkanimikkeellä, jota ei lainvoimaisesti ole ollut olemassa.

Lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2 luvun 12 §:n mukaan muun laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen.

Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 6 § 2 mom. (kelpoisuusvaatimukset) mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksissa toisin päättää.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Tältä osin kunnanhallitus on toiminut voimassa olevaa kuntalakia noudattaen.

Kunnan hallintosäännön 4 luvun 36 § 1 mom. mukaan kunnanhallitus päättää virkojen perustamisesta, viran tehtävistä, viran kelpoisuusehdoista ja hinnoittelukohdasta sekä viran lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Lautakunnat tekevät esitykset kunnan hallitukselle em. asioissa oman toimialansa osalta lukuun ottamatta toimialajohtajia ja toimialan vastaavia, joista päättää kunnanhallitus. 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kunnanhallituksen 1.3.2021 § 49 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran perustamispäätöksen kumoamista. Tästä päätöksestä ei ole jätetty oikaisuvaatimusta määräaikaan eli kuntalain 138 §:n mukaan 14 vuorokauden kuluessa. 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu kunnanhallituksen 24.05.2021 § 125, sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin viran täyttäminen henkilövalinnan kumoamista. Kunnanhallitus on päättänyt valita sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden keskinäisen vertailun, kokonaisarvion, perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 1.3.2021 § 49 jätetään tutkittavaksi ottamatta, koska se on jätetty laissa säädetyn oikaisuvaatimusajan jälkeen.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin virkaan on valittu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö sekä valinta on perustunut hakijoista laadittuun kokonaisarvioon.

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin henkilövalinnassa on noudatettu voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä kunnan hallintosääntöä.

Kunnanhallitus hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 24.5.2021 § 125.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois- Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois- suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:029 5642 841
Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)
Virka- aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.