Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 LISÄPYKÄLÄ: Lausunto kunnallisvalituksesta 21097.2021 (lisäpykälä)

ENODno-2021-88

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksensä 15.6.2021 § 163 "Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 3.5.2021 § 114 otto-oikeuden käyttäminen kehitysjohtajan päätös § 3". Asiasta on jätetty asianomistajan 5.8.2021 päivätty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituksessaan hän vaatii päätöksensä ottamista käsittelyyn, koska hän katsoo, ettei ole saanut päätökseen asianmukaista valitusosoitusta, minkä lisäksi hän vaatii valituksenalaista päätöstä kumottavaksi valituksessaan esittämin perustein.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kunnanhallitusta antamaan asiassa lausuntonsa sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat sekä sisällyttämään lausuntoon luettelon asiakirjoista, jotta valittaja saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus antaa Enontekiön kunnan teknisen johtajan tekemästä kunnallisvalituksesta seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus on käyttänyt määräajassa sille lain mukaan kuuluvaa otto-oikeuttaan kehitysjohtajan päätöksestä 22.3.2021 § 3 päätöksellään 3.5.2021 § 114.

Kunnanhallitus päätti 29.3.2021, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi muutoin, mutta siirtää kehitysjohtajan päätöksen 22.3.2021 seuraavaan kokoukseen. Näin kunnanhallitus käytännössä käytti otto-oikeutta Kuntalain 92 §:n (Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) mukaisesti ja otti asian käsittelyyn myöhempää päätöksentekoa varten. Kunnanhallitus katsoo, että otto-oikeutta käytettiin lain säätämässä määräajassa.

Tekninen johtaja, kuten kunnanhallitus päätöksessään 15.6.2021 § 163 toteaa, on kokonaistyöajassa ja kokonaistyöajassa oleville ei makseta tehdyistä työtunneista tuntikorvauksia. Vaade siitä, että Enontekiön kunnanhallituksen olisi tullut pyytää johtavassa asemassa olevalta viranhaltijalta päiväkirjaa tai  muuta kirjanpitoa hänelle määrätyistä muista tehtävistä ei ole perusteltua tapauksessa, jossa viranhaltija itse vaatii niistä korvauksia. Kunnanhallituksen mielestä on selvää, että työaikakirjanpito päivineen ja tunteineen sekä työnsuorituspaikkoineen tulee esittää palkkasaatavan yhteydessä, varsinkin kun tekninen johtaja on johtavassa virka-asemassa Enontekiön kunnassa. Tekninen johtaja ei ole esittänyt tällaista kirjanpitoa. Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa siitä, että kokonaistyöajassa olevat saavat lisätöistä vapaata mikäli viranhaltijalla on osoittaa työaikakirjanpito lisätöiden osalta.

Kunnanhallitus katsoo, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on noudatettu kuntalakia ja se on käsitelty olosuhteet huomioon ottaen viipymättä. Teknisen johtajan esimies kehitysjohtaja irtisanoutui kunnasta siten, että hänen viimeinen työssäolopäivänsä oli 5.4.2021 ja irtisanoutuminen astui voimaan 15.6.2021. 

Pöytäkirjanote 15.6.2021 § 163 on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle 23.6.2021 sisäisen asianhallinnan kautta, minkä hän itsekin myöntää. Tämän lisäksi sama pöytäkirjanote toimitettiin hänelle 8.7.2021 hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valittajan väite siitä, ettei hän ole saanut asianmukaista valitusosoitusta, katsotaan perättömäksi. Kunnanhallitus katsoo, että sen päätös 15.6.2021 § 163 koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä, jolloin siitä ei voi valittaa. Kunnanhallitus esittää, että tehty valitus tulee jättää tutkimatta.

Valittajan vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta tulee hylätä.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.