Kunnanhallitus, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 Kuntalaisaloite Ruokapalvelutyöntekijöiden palkat

ENODno-2020-250

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kuntalaisaloitteessa (ks. liite) on esitetty seuraavaa: "Ruokapalvelu työntekijöiden palkat Enontekiön kunnan ruokapalvelu työntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotus, lisäksi otettava huomioon koulutus ja työkokemus. Esim.Kaupan alalla jos on koulutus esim. merkonomi palkkaluokka nousee."

Kunta on ottanut käyttöön tehtävän vaativuuteen perustuvan palkkauksen arviointijärjestelmän 1.1.2020. Tehtäväkuvaukset on tarkistettu vuoden 2019 aikana ja saatettu vastaamaan tosiasialliseti työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtävien sisältöjä. Palkkauksen perusteet ovat näin ollen yhteneväiset kunnan sisällä. 

Ruoka- ja puhtauspalvelujen henkilöstön tehtävän vaativuudet on arvioitu käyttäen tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmää. Siihen perustuen ylimääräisiin palkantarkistuksiin ei ole tarvetta.

Hyvää ja kauaskantoista työnantajapolitiikkaan on se, että henkilöstön työoloja, työtyytyväisyyttä ja  palkkausjärjestelmää kehitetään koko henkilöstöä koskevana asiana.

Yritysvaikutusten arviointi

Ei vaikutuksia

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tiedoksi ja päättää, että henkilöstön työoloja, työtyytyväisyyttä ja palkkauksen perusteita kehitetään koko henkilöstöä koskevana ja että palkkauksen kehittämistä tehdään tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän kautta voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsiteltäväksi kokouksessaan 19.10.2021.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunta Elinvoimalautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Aloitteen tekijä

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.